SPG:s Vig­go Cav­ling kän­ner sig hem­ma i Jo­nas Boh­lin-mil­jön på nya La Col­li­ne.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Vem har be­tytt mest för Stock­holms mo­der­na krog­värld?

Många skul­le sä­kert rabb­la upp ett gäng koc­kar. Mat­hi­as Dahl­gren, Fri­da Ronge och Tom­my Myl­lymä­ki är tre namn som pop­par upp. Krö­ga­re finns ock­så någ­ra som be­tytt myc­ket, jag tän­ker på Mel­ker An­ders­son, PG Nils­son och Vi­mal Ko­vac. En grupp som det ta­las mind­re om är in­red­nings­ar­ki­tek­ter­na. Erik Nis­sen Jo­han­sen på Stylt i Gö­te­borg har oer­hört myc­ket att sä­ga till om Stock­holm. Nu se­nast på Scan­dics tred­je sig­na­tur­ho­tell Camp­fi­re vid Brun­ke­bergstorg.

Men frå­gan är om in­te Jo­nas Boh­lin be­tytt mest. För de­sign­nör­den är han mest känd för sin iko­nis­ka karm­stol Concre­te i stål och be­tong, som var ett hand­fast in­grepp i den post­mo­der­na dis­kus­sio­nen på 80-ta­let. ”Var slu­tar ett konst­verk och var bör­jar en mö­bel?”, var

Fo­to: To­mas Oneborg en frå­ge­ställ­ning som präg­la­de den­na tid. Jo­nas Boh­lin är född 1953, sam­ma år som någ­ra av lan­dets främs­ta konst­nä­rer, som Max Book, An­ders Wi­doff, Eva Löf­dahl och Hå­kan Rehnberg. Och mu­sei­man­nen Lars Nitt­ve. Ett år se­na­re är den nors­ke konst­nä­ren Olav Christop­her Jens­sen född.

Tre av Jens­sens mål­ning­ar kan jag avnju­ta på ny­öpp­na­de La Col­li­ne, sam­ti­digt som jag be­stäl­ler in en halv ste­ak mi­nu­te till min son Lou och en ägg roya­le till mig själv. Den se­na­re har all­de­les för myc­ket salt och sy­ra i sig. To­mat­sal­la­den får god­känt, även om jag gär­na sett att röd­lö­ken ma­ri­ne­rats någ­ra tim­mar i oliv­ol­ja in­nan ser­ve­ring. Pom­me­sen är in­te vack­ra men rik­tigt go­da, och köt­tet i min sons stek fun­kar. Man kan in­te för­vän­ta sig den mö­ras­te el­ler fi­nast fett­mar­mo­re­ra­de bif­fen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.