Riks­ban­kens lång­sik­tig­het i spill­ror

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Härom vec­kan lyss­na­de lyss­na­de jag på vår vice riks­banks­chef. Hon be­dy­ra­de att Sve­ri­ge går bra och fo­kus är att hål­la lan­dets eko­no­mi lång­sik­tigt sta­bil vil­ket in­ne­bär att in­fla­tio­nen skall va­ra 2%. Vil­ket struntprat! Hur lång är de­ras lång­sik­tig­het egent­li­gen?

Lång­sik­tigt sta­bilt är i mi­na ögon att man pa­re­rar fram­ti­dens ut­ma­ning­ar och för det­ta finns det ing­en in­struk­tions­bok att föl­ja. Dä­re­mot kom­mer man långt med sunt för­nuft och en­kel ma­te­ma­tik. För att und­vi­ka kra­scher och bubb­lor krävs att man tar be­slut som kan va­ra obe­kvä­ma på kort sikt.

Sve­ri­ges till­växt be­ror i dag till stor del på osunt lå­na­de peng­ar. Det är in­te lö­neök­ning­ar som gjort att vi har råd att kö­pa dy­ra bo­stä­der och där­ef­ter be­lå­na dem för att kon­su­me­ra, ut­an allt­för bil­li­ga rän­tor, och rän­tan höjs in­te ef­tersom in­fla­tio­nen in­te för­vän­tas lig­ga på 2%.

Värl­dens börser to­kru­sar då al­la de­spe­rat le­tar sub­sti­tut till den obe­fint­li­ga rän­te­av­kast­ning­en. Värl­dens central­ban­ker har ma­ni­pu­le­rat och göds­lat mark­na­den med peng­ar och ba­lans­räk­ning­ar­na har ex­plo­de­rat ef­tersom de själ­va kö­per de fles­ta ob­li­ga­tio­ner som de­ras sta­ter ger ut. Många av dem kö­per ock­så ak­ti­er. Värst är Ja­pan som äger 60% av al­la ja­pans­ka ETF:er (börs­hand­la­de fon­der) och 45% av al­la ja­pans­ka ak­ti­er. Vad tror ni då hän­der när rän­tan väl går upp? Värl­den kom­mer in­te kun­na han­te­ra si­na lån och helt plöts­ligt märks det vil­ka bo­lag och män­ni­skor som har lå­nat för myc­ket och till då­li­ga in­ve­ste­ring­ar. Lägg dess­utom till att rän­te­höj­ning­en kan bli stör­re än för­vän­tat och vid säms­ta tänk­ba­ra till­fäl­le med sy­nen som vår svens­ka riks­bank har. Un­der kri­ser­na 2001 och 2008 öka­de näm­li­gen in­te in­fla­tio­nen för­rän kri­sen re­dan var ett fak­tum ef­tersom in­fla­tio­nen kom­mer med för­dröj­ning. Rän­te­höj­ning­en kom där­för när låg­kon­junk­tu­ren pre­cis bör­ja­de. Än vär­re är det i dag, då en rän­te­sänk­ning får svårt att fyl­la nå­gon funk­tion ef­tersom rän­tan re­dan är på mi­ni­mum. Men Riks­ban­ken, kör på ni ba­ra. Det är varmt och skönt att kis­sa i byx­an … ett tag.

Som in­ve­ste­ra­re i dag är det där­för ex­tra vik­tigt att verk­li­gen tit­ta på bo­la­gets in­re vär­de och in­te stir­ra sig blind på bör­sen som hel­het el­ler på ob­li­ga­tions­mark­na­den. Allt går bra i en upp­åt­gå­en­de mark­nad men när det blå­ser upp blir det trångt i dör­ren och då vill du in­te sit­ta med börs­in­dex el­ler ob­li­ga­tions­fon­der som ra­sar i vär­de. Då vill du äga en­sta­ka bra bo­lag som väx­er av egen kraft och en re­jäl på­se peng­ar för att kö­pa spill­ror­na av riks­ban­kens lång­sik­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.