Rum för rock­dröm­mar

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Rol­ling Sto­nes, Led Zep­pe­lin, Cros­by, Stills & Nash. Det är ba­ra en bråk­del av al­la rock­stjär­nor som vall­fär­da­de till Marra­kech un­der 60- och 70-ta­let, för att få in­spi­ra­tion, och kanske för att få va­ra sig själ­va ett li­tet tag.

Nu finns chan­sen att själv le­va ut de un­der­tryck­ta rock­stjär­ned­röm­mar­na på rik­tigt, samtidigt som du nju­ter av först­klas­sig ser­vice.

The Sour­ce är en 13 rum li­ten re­sort strax ut­an­för sta­den, helt de­di­ke­rad till mu­sik. Rum­men är upp­kal­la­de ef­ter di­ver­se mu­si­ka­lis­ka stor­he­ter, och har sin egen ut­val­da play­list. Men själ­va hjär­tat är ho­tel­lets ful­l­ut­rus­ta­de mu­sik­stu­dio, full­prop­pad med vin­ta­ge­in­stru­ment. Det är ba­ra att bo­ka tid för en ses­sion och spe­la in di­na als­ter. Och vill du dra rock­stjär­ned­röm­mar­na än­nu läng­re finns en am­fi­te­a­ter bred­vid poo­len där du kan ”un­der­hål­la” de an­da ho­tell­gäs­ter­na med di­na gi­tarr­so­lon.

Den frans­ke mu­sikäls­ka­ren och ho­tel­lä­ga­ren Lau­rent Co­hen har ska­pat en av­slapp­nad lyx­re­sort där även Ro­bert Plant skul­le tri­vas (the­sour­ce­marra­kech.com).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.