Sa­ha­ras sma­ker

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Marra­ke­chs krogscen byg­ger till stor del på in­flu­en­ser från de ti­di­ga­re ko­lo­ni­al­her­rar­na Frank­ri­ke och Spa­ni­en. Men nu sat­sar allt fler på att lyf­ta fram det tra­di­tio­nel­la ma­roc­kans­ka kö­ket. Al Fas­sia är en av sta­dens mer om­ta­la­de re­stau­rang­er, bå­de för sin ni­o­rät­ters me­ze-me­ny och för det fak­tum att den drivs av ett helt kvinn­ligt team.

Det lo­ka­la kö­ket byg­ger tra­di­tio­nellt på myc­ket kött, men det för­sö­ker frans­ke krö­ga­ren Alex Chas­se­ti­er änd­ra på, med sin re­stau­rang Chez Ma­do. Där står näm­li­gen fisk och skal­djur i fo­kus.

Vill du än­då nju­ta av histo­ri­ens vings­lag, mis­sa in­te Le Re­stau­rant a la Mai­son Ara­be, som se­dan öpp­ning­en 1947 haft bland and­ra Winston Chur­chill och Jac­kie Ken­ne­dy som gäs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.