Väck­nings­ap­pen är min nya fi­en­de

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

slå fast att jag in­te har någ­ra som helst pro­blem med att kom­ma upp på mor­go­nen. Tvärtom. Jag prak­tiskt ta­get stud­sar ur sängen in­nan kloc­kan sex, full av lust och iver att ta mig an da­gens ut­ma­ning­ar.

Där­e­mot har jag ett an­nat pro­blem – som gjort att man kan miss­ta mig för en sju­so­va­re. Jag är en tek­nik­då­re.

Min se­nas­te tek­nis­ka pryl­be­satt­het gäll­de en ång­sta­tion, en sån där kläd­bu­ti­ker har för att snabbt slä­ta ut skrynk­li­ga plagg. Jag köp­te en. Ini­ti­alt för att den skul­le er­sät­ta mitt stryk­järn, ef­tersom jag avskyr att stry­ka, men som van­ligt tap­pa­de jag kon­trol­len över hur jag egent­li­gen ha­de tänkt. Jag gick igång så hårt på ång­tek­ni­ken att jag köp­te en mind­re ång­sta­tion också, en sån som ser ut som ett stryk­järn.

Nå­väl. Vis­sa seg­drag­na vec­kor hit­tar jag inga hård­va­ror att het­sa upp mig över, och då går jag över till mjuk­va­ra. Det vill sä­ga att jag laddar ner en mas­sa nya ap­par till mo­bi­len och surf­plat­tan. Som Alar­my – ”värl­dens mest för­ar­gel­se­väc­kan­de app”, en­ligt CNN. Vem kan mot­stå ett sånt epi­tet? Tja, nå­gon mor­gon­pigg som jag, kanske, som egent­li­gen in­te be­hö­ver en väck­nings­app? Men li­ka li­te som mi­na ång­sta­tio­ner hand­lar om skrynk­li­ga klä­der hand­lar Alar­my om väck­ning, för mig. Det hand­lar om tek­ni­kens in­re vä­sen. Jag är in­tres­se­rad av de­ras sjä­lar. Nå­gon kanske skul­le sä­ga att en ång­sta­tion el­ler en mo­bi­lapp är själ­lö­sa, men gre­jen är att jag ska­par en själ åt dem.

Det är vad en tek­nik­nörd gör.

Låt mig först

nu­me­ra äger två styc­ken som jag äls­kar som om de vo­re fa­mil­je­med­lem­mar, har jag nu hu­ma­ni­se­rat Alar­my. Fast mer som en ri­val än en fa­mil­je­med­lem. Alar­my är en fi­en­de som jag mås­te be­seg­ra. Till en bör­jan ge­nom att ta det där jäk­la hand­fats­fo­tot var­je mor­gon, men då är det ju sna­ra­re ap­pen som vin­ner över mig, in­såg jag. Och ef­tersom jag in­te är det mins­ta trött om morg­nar­na har jag med liv och lust an­ta­git ut­ma­ning­en att be­seg­ra den, se rakt ige­nom dess själ.

Visst, man kan stänga ner te­le­fo­nen helt. Men så fort man slår på den igen så väsnas lar­met, och det är rätt il­la om det sker när man är på job­bet och mås­te ta sig ett par mil till hand­fa­tet hem­ma för att kun­na stänga av den.

Istäl­let bör­ja­de jag ex­pe­ri­men­te­ra med att öpp­na mitt hand­fats­fo­to i min surf­plat­ta, i sängen, och lå­ta Alar­my plå­ta av bil­den. Det fun­ge­ra­de in­te, och jag tänk­te att det be­rod­de på lju­set. Så jag bör­ja­de skri­va ut bil­den, med oli­ka ni­vå­er på färg och ljus.

Tills min fru, nu i mor­se, hit­ta­de fem A4-pap­per med fo­ton av vårt hand­fat bred­vid min säng.

Hon sa ing­et om det. Hon stir­ra­de på dem, och sen på mig där jag halv­satt klar­va­ken i sängen och hög­ak­tiv med mo­bi­len, och sen gick hon till job­bet.

Jag tar det som en väckar­kloc­ka. Det är dags för mig att gå till job­bet också. Alar­my ska ra­de­ras, en av ång­sta­tio­ner­na ska säl­jas.

Min för­be­ställ­da Ip­ho­ne X dy­ker ju upp in­om kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.