Lodz – Po­lens de­sign­mec­ka

Lodz är Po­lens tred­je störs­ta stad – men ut­an tve­kan lan­dets hu­vud­stad när det kom­mer till mode, de­sign och kul­tur.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

som lig­ger 12 mil syd­väst om Wars­za­wa, är idag nå­got av ett kul­tu­rellt fe­no­men i Po­len med ett kul­tur­arv i stän­dig för­änd­ring. Sta­dens tex­tiltra­di­tio­ner loc­kar till sig många unga de­sig­ners, som an­ting­en be­sö­ker sta­den för att häm­ta in­spi­ra­tion till kom­man­de kol­lek­tio­ner el­ler som väl­jer att slå sig ner och an­vän­da Lodz som start­punkt för sin kre­a­ti­va yr­kes­ba­na. De som vill sy, de­sig­na el­ler ta sitt mo­de­mär­ke till näs­ta ni­vå kän­ner of­ta att de har hit­tat hem när de kom­mer till Lodz. Här finns de vack­ras­te ma­te­ri­a­len, men även en konst­när­lig ener­gi är starkt för­knip­pad med sta­den.

Pi­otrkowska­ga­tan är ut­gångs­punk­ten för sta­dens kul­tu­rel­la nav, ett om­rå­de som väx­te fram un­der 1800-ta­lets in­dust­ri­el­la boom. Det är här man hit­tar The White Facto­ry, ett av de ab­so­lut vack­ras­te ex­emp­len på klas­sisk in­dust­ri­ell ar­ki­tek­tur. Idag hu­se­rar Cen­tral Mu­se­um of Tex­tiles i den an­ri­ka bygg­na­den, men den upp­för­des 1835 av Lud­wik Fer­dynand Gey­er – en av tex­til­in­du­strins mest fram­stå­en­de pro­fi­ler. Gey­ers fa­brik var se­dan en av de drygt 140 in­dustri­an­lägg­ning­ar som un­der ef­ter­krigs­å­ren togs över och mo­der­ni­se­ra­des av den då­va­ran­de folk­re­pu­bli­ken Po­len. En annan av dem var Ve­ra tex­til­fa­brik, som till­ver­kar lan­dets be­röm­da Dy­wi­lan­mat­tor och ty­ger­na Próch­nik, Wól­czan­ka och Ani­la­na.

Ef­ter 1989 sak­ta­de pro­duk­tio­nen ner och många av fa­bri­ker­na stäng­de igen. Men de som fanns kvar in­tro­du­ce­ra­de nya och mo­der­na tyg­tek­ni­ker. Det var här den mer in­no­va­ti­va mo­de­de­sig­nen tog form. Sta­den blev hem för små konst­när­li­ga tex­til­fö­re­tag som ba­se­rar si­na verk­sam­he­ter på väv­ning, spin­ning el­ler färg­ning. Unga kre­a­tö­rer an­vän­de sta­dens in­dust­ri­el­la arv och tek­nis­ka tra­di­tio­ner för att byg­ga upp och ut­veck­la eg­na – mo­der­na – verk­sam­he­ter.

En av dem är den lo­ka­la konst­nä­ren Alek­sand­ra Richert, vars verk är allt an­nat än tra­di­tio­nel­la. Skön­het är hen­nes konst­när­li­ga grund och det spe­lar ing­en roll om slut­re­sul­ta­tet går att an­vän­da i ett prak­tiskt syf­te. Richerts als­ter be­står av små se­ri­er ty­ger och hand­gjor­da fö­re­mål som in­te ba­ra sti­mu­le­rar ett, ut­an tre oli­ka sin­nen: be­rö­ring, syn och hör­sel. Hen­nes se­nas­te verk har döpts till Cre­a­tu­res och är en sam­ling sen­so­ris­ka kud­dar.

OFF Pi­otrkows­ka är hjär­tat i kre­a­ti­va Lodz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.