Här­li­ga höst­sma­ker

Någ­ra av Sve­ri­ges stjär­nor in­om mat- och dryc­kes­bran­schen be­rät­tar om vad de helst äter i höst och vil­ka köks­red­skap de in­te vill va­ra ut­an.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Just nu är är vi många som väl­kom­nar hös­ten med öpp­na ar­mar. Trots ky­la och mör­ker är det den års­tid som kanske all­ra mest as­so­cie­ras med mys och triv­sel. Långa pro­me­na­der i färgspra­kan­de sko­gar, le­van­de ljus, en tänd bra­sa och, in­te minst, de ljuv­li­ga rå­va­ror som vux­it till sig och mog­nat un­der som­ma­ren och nu änt­li­gen kan lan­da på vå­ra tall­ri­kar. För eko-koc­ken Ul­ri­ka Bryd­ling är det den bäs­ta ti­den på he­la året.

– Det är nu man verk­li­gen kan gå ut och skör­da! Det är tid för rot­fruk­ter, jord­ärt­skoc­kor, grönkål. Äpp­len och plom­mon häng­er fort­fa­ran­de kvar på trä­den. Jakt­sä­song­en kom­mer igång. Det är dags att slak­ta lam­men som gått och be­tat gräs i fle­ra må­na­der. Hös­ten är mus­tig, grov, jor­dig – men än­då så smak­rik och all­de­les färsk, sä­ger Ul­ri­ka sa­ligt. Hen­nes per­son­li­ga höstfa­vo­rit är brys­sel­kå­len. – En un­der­bar och vac­ker li­ten rå­va­ra! Stek den i smör med ost, apel­sin­skal och has­sel­nöt­ter och se till att det finns li­te tugg­mot­stånd, sä­ger hon och be­rät­tar att en fäll­kniv från till­ver­ka­ren Opi­nel pas­sar ut­märkt att ploc­ka kå­len med.

Ul­ri­ka är am­bas­sa­dör för kniv­fö­re­ta­get Opi­nel – ett an­rikt franskt fa­mil­je­fö­re­tag som grun­da­des re­dan 1890. Tv-koc­ken Li­sa Lem­ke är am­bas­sa­dör för Chas­seur vars gjut­järns­gry­tor är som gjor­da för hös­tens mat­lag­ning.

– Trots att vi går till­ba­ka till job­bet och li­vet bör­jar rul­la på blir tem­pot i kö­ket lång­sam­ma­re på hös­ten. Mat­lag­ning­en får ta tid. Vi fo­ku­se­rar på gry­tor och lång­kok och Chas­seurs pro­duk­ter är grym­ma för det, bå­de på spis och i ugn. I och med att de blir så var­ma i sin form la­gas ma­ten från al­la håll och du får en fan­tas­tisk yta in­te ba­ra på ovan­si­dan ut­an också run­tom­kring. Ut­märkt för allt från la­sag­ne till äp­pel­paj, sä­ger Li­sa och hål­ler med Ul­ri­ka om att hös­ten är årets bäs­ta tid.

Även koc­ken Edin Dze­mat stäm­mer in och på­pe­kar hur myc­ket han äls­kar års­ti­dens yp­per­li­ga skal­djur, svam­par och vilt. När den tyng­re ma­ten gör en­tré ploc­kar han gär­na fram si­na Glo­bal NI-kni­var.

– Bla­det har ju en ex­trem skär­pa vil­ket pas­sar per­fekt för de hår­da rå­va­ror och tunga kött­styc­ken som vi an­vän­der nu. Men min ab­so­lut bäs­ta vän i kö­ket på hös­ten är fak­tiskt Glo­bals ska­la­re. Tänk ba­ra på al­la su­per­go­da men käm­pi­ga jord­ärt­skoc­kor som ska fix­as och fin­put­sas, ska­la­ren gör det job­bet så myc­ket enkla­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.