”Jag är en världs­med­bor­ga­re”

Jo­sep Roca är chefs­som­me­li­er och dri­ver till­sam­mans med si­na två brö­der tre­stjär­ni­ga El Cel­ler de Can Roca i Gi­ro­na.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: To­ve Henc­kel – Själv­klart vill vi ha vi­ner från re­gi­o­nen, men jag ser mig själv som en världs­med­bor­ga­re ut­an grän­ser. Jag tyc­ker om att se på vin­värl­den på sam­ma sätt som vi lyss­nar på mu­sik el­ler lä­ser en bok; att kun­na nju­ta ut­an att fun­de­ra på var det kom­mer ifrån. – Of­ta sher­ry (1), men det kan också bli nå­got mous­se­ran­de som en ca­va från Penedès (2) el­ler ett lät­ta­re vin från vår re­gi­on. Jag tyc­ker om Ar­ròs a la cas­so­la (3), en ty­pisk ka­ta­lansk rätt ef­ter mam­mas re­cept. – Le Ba­ra­tin i Pa­ris (4), en bist­ro med bra mat, här­lig at­mo­sfär och na­tur­vi­ner. Det finns en lik­nan­de bar i New York, Rou­ge To­ma­te Chel­sea (5). – Tro­ligt­vis förs­ta gång­en jag och Jo­an la­ga­de mat till fa­mil­jen när vi var 16 och 18 år gam­la. Jo­an ha­de kock­klä­der, och vi la­ga­de aka­de­misk mat som vå­ra för­äld­rar in­te ha­de ätit ti­di­ga­re. Mat vi lärt oss i sko­lan. Det var cha­teau­bri­and på kalv och pot-au-feu. – Bö­nor som fer­men­te­rats en, två och fy­ra vec­kor (6), och som ser­ve­ra­des med oli­ka ty­per av sher­ry. Det sä­ger myc­ket om hur tid på­ver­kar mat­lag­ning och vin.

VIL­KEN ÄR DIN MEST MINNESVÄRDA MID­DAG?

VIL­KEN KOM­BI­NA­TION UN­DER KVÄL­LENS MID­DAG ÄR EX­TRA SPE­CI­ELL FÖR DIG?

HUR AR­BE­TAR DU MED VINLISTAN PÅ EL CEL­LER DE CAN ROCA?

VAD BJU­DER DU OF­TA GÄS­TER PÅ? DU RE­SER MYC­KET. HAR DU NÅ­GOT BRA KROG­TIPS?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.