Hur skyd­dar man unga tje­jer i in­flu­en­sa­ti­der?

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

fram med hand­spri­ten – det är in­flu­en­sa­ti­der. Och en sär­skilt ut­satt risk­grupp är tje­jer i ton­å­ren med ett im­mun­för­svar som in­te än­nu är rus­tat för det­ta ag­gres­si­va vi­rus. Pra­tar jag möj­ligt­vis om vin­ter­kräk­sju­kan? Näs­tan, det är näm­li­gen lätt att få kvälj­ning­ar när man ser hur cy­niskt vis­sa fö­re­tag spri­der smit­tan.

Jag pra­tar för­stås om in­flu­encer mar­ke­ting, det­ta mark­nads­fö­rings­be­grepp som myn­ta­des 2016, men som först i år ex­plo­de­rar som en skvät­tan­de nys­ning. Be­grep­pet syf­tar på en per­son som ge­nom si­na so­ci­a­la me­di­er på­ver­kar en an­nan per­sons upp­fatt­ning, be­te­en­de och köp­be­slut. Som av en hän­del­se är det näs­tan ute­slu­tan­de unga kvin­nor som job­bar som in­flu­encers och än­nu yng­re tje­jer som är de­ras föl­ja­re och tilli­ka mål­grupp.

På med mun­skyd­det,

att fö­re­stäl­la sig hur snac­ket går på mark­nads­av­del­ning­ar, iv­rigt på­he­ja­de av me­die- och re­klam­by­rå­er: ”Fan, vi mås­te nå de där åtrå­vär­da unga, frä­scha män­ni­skor­na och de här med in­flu­encers ver­kar ju hett och kost­nads­ef­fek­tivt.”

Och visst, det stäm­mer att mil­len­ni­als hell­re föl­jer per­son­lig­he­ter än fö­re­tag, men det känns onö­digt att dum­för­kla­ra en hel ge­ne­ra­tion. Ena vec­kan säl­jer näm­li­gen in­flu­encern en sak, and­ra vec­kan går de till kon­kur­ren­ten och säl­jer nå­got helt an­nat. Ge­men­samt för de spons­ra­de in­läg­gen är dock att de of­ta är il­la for­mu­le­ra­de press­tex­ter sax­a­de di­rekt från va­ru­mär­kets hem­si­da.

In­for­ma­tio­nen som le­ve­re­ras är in­te säl­lan helt okri­tisk och ut­an var­ken stör­re om- el­ler ef­ter­tan­ke. Det finns ing­en äkt­het, ba­ra ett ut­byte av peng­ar. Li­te som en upp­da­te­rad ver­sion av skylt­fönst­rets ste­la skylt­doc­ka.

Det är lätt

det egent­li­gen? Som fö­re­tag byg­ger man ju in­te en re­la­tion med si­na kun­der ge­nom snab­ba one night stands, ut­an ge­nom ett lång­sik­tigt ar­be­te där man vi­sar var man står och vart man ska. Det en­da man be­rät­tar med sitt ido­ga sam­ar­be­te med in­flu­encers är att man lyc­kats hång­la upp än­nu en it-tjej i livsstils­bran­schen och för det be­ta­lat sjukt myc­ket peng­ar, i dag kos­tar ett spons­rat in­lägg mel­lan 5 000 till 200 000 kro­nor be­ro­en­de på in­flu­encer och räck­vidd.

Miss­för­stå mig rätt: jag för­sö­ker verk­li­gen in­te spar­ka på de tje­jer som väl­jer att job­ba som in­flu­encers (för många är det ett hårt hel­tids­ar­be­te som man ald­rig kan ta le­digt från). Sna­ra­re ser jag fe­no­me­net som en oro­väc­kan­de ten­dens i sam­hälls­ut­veck­ling­en som pis­kas på av cy­nis­ka fö­re­tag som vill krä­ma så myc­ket peng­ar som möj­ligt ur unga män­ni­skors plån­böc­ker. Det vi­sar ock­så på bo­la­gens de­spe­ra­ta räds­la

Hur tro­vär­digt är

att mis­sa det se­nas­te tå­get och chan­sen att fånga fram­ti­dens kon­su­men­ter.

Ni har sett bil­der­na: in­flu­encern po­se­rar med snett hu­vud och pu­tan­de mun i dry­pan­de läpp­glans, por­töm­man­de an­sikts­mask el­ler i taj­ta jeans. Un­der lig­ger den ge­ne­ris­ka press­tex­ten. Det är ing­en över­drift att på­stå att 90 pro­cent av des­sa spons­ra­de in­lägg hand­lar om smink och mode där ut­se­en­de och yta är allt. Det är sel­fi­es och själv­be­drä­ge­ri i en här­lig kom­pott.

pra­ta än­nu en gång med min fi­na twee­nie till bonus­dot­ter som sla­viskt föl­jer vis­sa Instagram- och Youtu­be­kon­ton och där­ef­ter for­mu­le­rar sin långa öns­ke­lis­ta till jul. För­mod­li­gen kom­mer det in­te le­da till nå­got alls, men det är vårt jäk­la an­svar att för­se bar­nen med åt­minsto­ne en li­ten dos mot­gift tills de för­står sam­ban­det mel­lan kri­tiskt tän­kan­de och kon­sum­tion. Nå­got hel­täc­kan­de vac­cin mot sä­song­ens in­flu­en­sa finns än­nu in­te i sik­te, men så fort det kom­mer stäl­ler jag fa­mil­jens samt­li­ga ung­ar i kö.

Ikväll ska jag

Elin af Klint­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.