Lyss­na ald­rig på nej-sä­ga­re

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HUGO REHNBERG

ma­hog­ny­bor­det satt ett ti­o­tal män och kvin­nor i krit­strecks­ran­digt.

Jag var 29 och för­sök­te äs­ka peng­ar till en mo­desajt som skul­le kom­bi­ne­ra e-han­del med re­dak­tio­nellt in­ne­håll. Gans­ka in­no­va­tivt 2004, men möj­li­gen för ti­digt.

Hur som helst, att pra­ta in­för folk som vet att man vill åt de­ras stå­lar skil­jer sig mar­kant från att hål­la tal på bröl­lop el­ler fö­del­se­dags­ka­las. Här he­jar ing­en på en; inga väl­vil­li­ga le­en­den, ing­en som skrat­tar åt halv­lyc­ka­de skämt.

Mitt pro­blem var att jag re­dan kväl­len fö­re in­ta­lat mig att jag skul­le miss­lyc­kas. Vil­ket jag gjor­de. Tap­pa­de trå­den, bör­ja­de svet­tas och fick en en­kel idé att lå­ta krång­lig. Mot slu­tet av drag­ning­en tit­ta­de jag bort mot min kom­pan­jon, men istäl­let för att mö­ta min blick stir­ra­de han skam­sen ner i bor­det. Det gjor­de ont. Och det blev inga peng­ar.

Med ett smar­ta­re och mer själv­sä­kert an­fö­ran­de ha­de ko­sty­mer­na san­no­likt lät­tat på läd­ret. Om man kan över­ty­ga folk att in­ve­ste­ra i kon­takt­lin­ser med smyc­ken (det ser ut som man grå­ter plast­pär­lor) di­et-mi­ne­ral­vat­ten (när noll ka­lo­ri­er känns för myc­ket) el­ler bajslarm för be­bi­sar (ex­akt vad man be­hö­ver in­ne på Ica, en arg sig­nal som be­rät­tar för om­värl­den att ungen just fyllt blö­jan) – ja, då går allt.

Jag miss­tän­ker att ent­re­pre­nö­rer­na bakom des­sa hår­re­san­de us­la af­färsidéer ha­de ett rik­tigt bra in­re pep­talk kväl­len fö­re.

När Cristi­na Sten­beck gav si­na vik­ti­gas­te kar­riärstips till saj­ten Bre­a­kit, av­slu­ta­de hon med: ”Lyss­na in­te på nej-sä­ga­re. Det är då du kom­mer ska­pa stor­dåd”.

Nå­got som är lät­ta­re sagt än gjort. Det på­stås att barn får hö­ra or­det ”nej” ung­e­fär 100 000 gång­er un­der sin upp­växt. Och det är ba­ra från män­ni­skor­na som äls­kar dem. Från den dag du är till­räck­ligt gam­mal för att gå kom­mer om­värl­den med jäm­na mel­lan­rum för­kla­ra att du in­te är bra nog. Att in­ji­ce­ra sam­ma gift i sig själv är för­stås oer­hört dumt.

Men för en in­bi­ten pes­si­mist är det kne­pigt med po­si­tivt tän­kan­de. Det sit­ter ett li­tet troll där­in­ne och hoj­tar att man kom­mer miss­lyc­kas.

Att hjäl­pa män­ni­skor att kom­ma till rät­ta med si­na in­re nej-sä­ga­re har bli­vit en mil­jar­d­in­du­stri. Men om du in­te har tid med livscoacher och själv­hjälps­böc­ker kan du vän­da dig till Gun­de, som ko­kat ner allt till en en­da kärn­full me­ning:

Om du ba­ra tror på det, är ingen­ting omöj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.