”Chi­na­town” på Sö­der­malm

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Un­der hös­ten har den ki­ne­sis­ka re­stau­rang­en Tong öpp­nat vid Ma­ri­a­tor­get. Lo­ka­ler­na, där Ma­rie La­veau ti­di­ga­re hu­se­ra­de, har to­tal­re­no­ve­rats och di­rekt in­nan­för en­trén lig­ger nu­mer mat­sa­len me­dan bar­de­len har fått flyt­ta läng­re in. In­spi­re­rad av ame­ri­kansk Chi­na­town-kul­tur är ma­ten om­stöpt till nå­got helt an­nat än tra­di­tio­nellt ki­ne­siskt, istäl­let har kö­ket ta­git sig fri­he­ten att ploc­ka upp sma­ker och rå­va­ror från and­ra de­lar av Asi­en. Vi re­kom­men­de­rar sär­skilt de­ras fri­ed rice med kalv­bräss el­ler crab sal­lad, för dig som fö­re­drar nå­got lät­ta­re.

Bakom sats­ning­en står krog­ve­te­ra­ner­na Mi­kael Jell­by, Jimmy Dy­mott, Si­mon Åhn­berg och Tho­mas Om­fors som ti­di­ga­re job­bat till­sam­mans på East.

Tong, Horns­ga­tan 66.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.