Stans vack­ras­te vy

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ho­tell­mag­na­ten Hen­ry Kal­lan går ”all in” när han ska­par si­na te­ma­ho­tell. När han gjor­de Lib­ra­ry Ho­tel i New York spa­ra­des det in­te på bib­li­o­teks­re­fe­ren­ser­na, och hans se­nas­te ska­pel­se – Aria Ho­tel i Bud­a­pest – har fullt fo­kus på mu­sik­te­mat.

Mu­sik­te­mat är dock det kanske minst till­ta­lan­de med det här av­slapp­nat lyx­i­ga ho­tel­let. Den jät­te­li­ka kla­vi­a­tu­ren, ung­e­fär en så­dan Tom Hanks dan­sa­de runt på i fil­men Big, står sig näm­li­gen slätt mot den vid­un­der­li­ga ut­sik­ten över sta­dens vack­ras­te kyr­ka, Sankt Stefans­ba­si­li­kan.

De 49 rum­men, al­la med sin egen stil, gör in­te hel­ler bort sig. In­si­der­tip­set är att för­sö­ka få ett rum med bal­kong mot den lum­mi­ga in­ner­går­den.

För den som fö­re­drar li­te mer tra­di­tio­nell lyx är Pre­stige Ho­tel ett gi­vet val. Ar­ki­tek­tur­fan­tas­ter be­ger sig istäl­let till vack­ra Ma­mai­son Ho­tel And­ras­sy, be­lä­get i en av Bud­a­pest myc­ket få be­va­ra­de Bau­haus-bygg­na­der, var­samt re­no­ve­rad och för­vand­lad till ett mo­dernt bou­ti­que­ho­tell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.