Gour­metupp­le­vel­ser till bud­get­pris

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Det är bil­ligt att äta och dric­ka bra i Bud­a­pest, och det finns gott om ru­sti­ka fa­mil­je­re­stau­rang­er som bju­der på det lo­ka­la kö­ket för en bråk­del av stock­holms­ka krog­pri­ser. Och även stjärn­kro­gar­na är säll­synt pris­vär­da här. Cos­tes räk­nas som Ung­erns bäs­ta re­stau­rang, och var år 2010 ock­så lan­dets förs­ta att be­lö­nas med en Miche­lin­stjär­na. Mo­dernt, av­slapp­nat och rik­tigt gott. Om Cos­tes har en in­ter­na­tio­nell pro­fil är en­stjär­ni­ga Onyx mer in­rik­tad på det lo­ka­la kö­ket. Även Bor­ko­ny­ha har för­ä­rats med en stjär­na. Re­stau­rang­en kal­lar sig själv vin­bar, med över 200 un­gers­ka vi­ner på glas, men även ma­ten är allt­så så im­po­ne­ra­de att de Miche­lin­stjär­na be­lö­nats med den pre­stige­ful­la ut­mär­kel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.