Hur är­lig är ko­mi­kern Lou­is CK egent­li­gen?

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

fin­nas till­räck­ligt med av­slö­ja­de sex­ö­ver­grepps­för­ö­va­re i Sve­ri­ge just nu, men den jag har all­ra svå­rast att släp­pa, det som bi­ter sig fast på flest stäl­len i mi­na tan­kar, är Lou­is CK. Den ak­ta­de, fe­mi­nis­tis­ke ko­mi­kern och dra­ma-tv-au­teu­ren som för tre vec­kor se­dan av­slö­ja­des ha sextra­kas­se­rat två yng­re kvinn­li­ga kol­le­gor 2002. Da­gen ef­ter skrev han ett bru­talt självut­läm­nan­de öp­pet brev i New York Ti­mes, där han ut­an för­be­håll er­kän­de hän­del­ser­na och be­skrev hur han först ef­teråt in­sett hur han ut­nytt­jat sin makt­po­si­tion och ska­pat sig själv en skev bild av öm­se­si­dig över­ens­kom­mel­se ge­nom att ”frå­ga först”.

Det som bi­tit sig fast i mig är det där ”ut­an för­be­håll”, den bru­ta­la är­lig­he­ten, som jag kän­de vid den förs­ta ge­nom­läs­ning­en.

Hur är­lig är Lou­is CK?

Det kan tyc­kas

en eta­ble­rad ko­mi­ker och ma­nus­för­fat­ta­re. I dag är han nå­got myc­ket stör­re: utö­ver en flam­man­de hu­ma­nis­tisk och po­li­tisk ko­mi­ker ock­så en ska­pa­re av djupt konst­när­li­ga fil­mer och tv-se­ri­er.

Den skar­pas­te för­änd­ring­en har skett se­dan 2012, då bå­de hans ståupp­ma­te­ri­al och halv­bi­o­gra­fis­ka tv-se­rie Lou­ie blev allt­mer vå­gat självut­läm­nan­de och fick ett di­rekt fe­mi­nis­tiskt fun­da­ment. Han har se­dan dess kon­se­kvent hyl­lat star­ka kvin­nor och mo­der­skap, och all­tid i sam­band med att han så­gat si­na eg­na och he­la man­lig­he­tens till­kor­ta­kom­man­den.

2002 var han

und­rar om han in­te ut­nytt­jar sin sto­ra emo­tio­nel­la in­tel­li­gens på sam­ma sätt i er­kän­nan­det som i si­na ma­nus: som ett skydd.

sitt själv­spä­kan­de och kvin­no­hyl­lan­de dra­ma-ma­te­ri­al, och sagt ut­åt att han mog­nat se­dan han fått barn, så har han an­tag­li­gen i själ­va ver­ket gjort det för att han vill vi­sa si­na of­fer från 2002, och al­la kol­le­ger som kän­de till över­grep­pen, att han ”in­te är sån läng­re”, att han är med­ve­ten om sin skuld, att han in­te vill fly från an­sva­ret och skul­den ut­an job­ba med det och ”er­kän­na” det om och om igen i varen­da ståupp­show och tv-se­rie. Ut­an att er­kän­na det på rik­tigt, vill sä­ga.

Är det cy­niskt? Be­räk­nan­de? Ja, men an­tag­li­gen ock­så ge­nu­int, och ett frukt­bart sätt att be­ar­be­ta sitt eget trau­ma. Sam­ti­digt har han valt att ig­no­re­ra si­na of­fer. Han har ve­lat skå­da in­sik­tens ljus och blun­da hårt på sam­ma gång. En klas­sisk co­ping-stra­te­gi som re­sul­te­rat i nå­got av 2000-ta­lets star­kas­te re­la­tions­psy­ko­lo­gis­ka tv-se­ri­e­konst.

Men nu tyst­nar Lou­is CK. Hans and­ra sto­ra cre­do, ef­ter att sät­ta star­ka kvin­nor fram­för sva­ga män, är att ”en man mås­te kun­na hål­la käf­ten och ba­ra lyss­na”. Han av­slu­ta­de sitt öpp­na brev med att det­ta är vad han ska gö­ra nu.

Frå­gan är om in­te den­na tyst­nad blir mer he­lan­de för off­ren än hans ko­da­de of­fent­li­ga själv­spä­kan­de ma­nus har va­rit.

Själv kom­mer jag att sak­na ho­nom, men det är en job­bigt dub­bel käns­la att nu ve­ta vad som gjor­de hans tv-se­ri­er så tro­vär­di­ga och star­ka.

När han skri­vit

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.