Med smak av en här­lig jul

Snart är ju­len här. Och som en hyll­ning till årets mest välsma­kan­de hög­tid ba­kar Wa­sa för förs­ta gång­en ett spe­ci­ellt Pep­par­kaksknäc­ke.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

kanske mest äls­ka­de smak och för­tjus­ning­en för den sprö­da lil­la ka­kan sträc­ker sig långt till­ba­ka i ti­den. Det sägs att pep­par­ka­kan im­por­te­ra­des från Tyskland på 1300-ta­let, och bland bak­pi­on­jä­rer­na fanns nun­nor­na vid Vadste­na klos­ter. Ka­kan or­di­ne­ra­des även som me­di­cin för att hö­ja hu­mö­ret, och än idag sägs det of­ta att man blir snäll av att äta pep­par­ka­kor. Idag är ka­kan en så vik­tig svensk klas­si­ker att den till och med för­ä­rats en egen dag, den 9 de­cem­ber var­je år.

Även Wa­sa hyl­lar den äls­ka­de ka­kan – med Wa­sa Pep­par­kaksknäc­ke. En ny julfa­vo­rit som är på till­fäl­ligt be­sök un­der ju­len 2017. Sma­ker­na ka­nel, ing­e­fä­ra, kar­de­mum­ma och krydd­nej­li­ka pas­sar per­fekt till ju­lens al­la fest­lig­he­ter, li­ka bra till glög­gen som på jul­bor­det. Till le­van­de ste­a­rin­ljus, stäm­nings­full ad­vents­fi­ka och en ti­dig lu­ci­a­mor­gon. För­pack­ning­en till den li­mi­te­ra­de ut­gå­van är de­sig­nad av il­lust­ra­tö­ren Lot­ta Kühl­horn, som kän­de ett sär­skilt starkt en­ga­ge­mang in­för upp­dra­get.

– Jag äls­kar ju­len. Den är un­der­bar för att den får mig att min­nas hur det var att va­ra li­ten. Och ju mer jag släp­per mitt vuxen­jag desto star­ka­re jul­käns­lor får jag. Det är in­te kom­pli­ce­rat att åstad­kom­ma – käns­lan väcks med enk­la me­del som en doft, ett tänt ljus el­ler ett rött äpp­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.