”Jag äls­kar hem­ma­fes­ter”

Ko­mi­kern Bi­an­ca Kron­löf går på te­a­ter, får be­sök av si­na fins­ka ku­si­ner och dric­ker li­ter­vis med te un­der hel­gen.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

gans­ka sent på kväl­lar­na, men ef­tersom det är fre­dag och jag ska på te­a­ter se­na­re har jag ar­be­tat som ett svin he­la da­gen. Just nu skri­ver jag på sä­song tre av tv-se­ri­en Full Pat­te till­sam­mans med min sys­ter Tif­fa­ny och vår kol­le­ga Tom. Men jag var­nar dem att ”om en halv­tim­me mås­te jag gå!” – så att al­la vet.

Träf­far min kom­pis Elin i Gub­bäng­en och le­tar upp en lo­kal krog i när­he­ten av tun­nel­ba­nan. Vi är bå­da ve­ge­ta­ri­a­ner så va­let fal­ler till slut på piz­za. Sen pro­me­ne­rar vi till Mo­ment där vi ser pjä­sen Röd­lu­van. Ef­ter fö­re­ställ­ning­en häng­er vi kvar en stund för att pra­ta med vår vän Ni­na Ha­ber, som står på scen. Hon be­rät­tar om val i ge­stalt­ning­en och hur rep­pro­ces­sen gått till, och vi blan­dar kon­struk­tiv kri­tik med jät­te­myc­ket be­röm.

Un­der ti­den har mi­na syst­rar Tif­fa­ny och Fe­li­cia häm­tat vå­ra tre ku­si­ner som är på be­sök från Fin­land. Jag åker di­rekt från te­a­tern och mö­ter dem hem­ma i vårt kol­lek­tiv. Då är det dags för ”tea ti­me”, som in­ne­bär att vi släng­er fram allt som är gott, dric­ker te och snac­kar skit he­la nat­ten. Vi pra­tar i mun­nen på varand­ra, blan­dar fins­ka och svens­ka. Här hand­lar det om pri­o­ri­te­ring­ar – väl­ja språk el­ler pra­ta fort.

På lör­dag mor­gon

sam­las he­la släk­ten på brunch hem­ma hos min mor­bror. Han har job­bat i re­stau­rang­bran­schen så vi blir som van­ligt bort­skäm­da med god mat. Ar­betsnar­ko­man som jag är mås­te jag springa i väg mitt i brun­chen och läm­na allt det ro­li­ga. Jag ska spe­la in en låt till vår se­rie Full Pat­te och träf­fa gäng­et bakom fil­men Mon­ky.

När jag är klar i stu­di­on mö­ter jag mi­na ku­si­ner och syst­rar på stan. Som van­ligt ut­går vi från H&M på Drott­ning­ga­tan och job­bar oss se­dan ige­nom bu­ti­ker­na tills vi ham­nar i Gam­la stan. Där slår vi oss ner på Cho­klad­kop­pen och tar se­dan en drink på After in­nan vi be­ger oss bort mot Glo­ben där vi bor.

Mid­dag äts på Glo­ben Thai – en lo­kalkrog som vi mer än of­ta och gär­na be­sö­ker. Plöts­ligt in­ser jag att kloc­kan är myc­ket och att vi ska hem till två kom­pi­sar som fyl­ler år.

Jag äls­kar hem­ma­fes­ter – att ming­la, snac­ka och lyss­na på tal – så kväl­len blir sen. Men ef­teråt hin­ner vi än­då med ett snabbt be­sök på Berns till­sam­mans med ku­si­ner­na. När vi väl kom­mer hem är det jät­te­sent – men trots det ko­kar vi te, gör mac­kor och tar fram cho­klad för att ha ”tea ti­me” i åt­minsto­ne tre tim­mar.

När kväl­len över­går

till mor­gon in­ser vi att vi har lo­vat att bju­da vår gran­ne på brunch. Tif­fa­ny släng­er ihop en ve­gansk ägg­rö­ra med to­fu och jag fix­ar gu­aca­mo­le. Vi äter länge och nå­gon som­nar till vid bor­det. Se­na­re un­der da­gen åker ku­si­ner­na hem, och vi syst­rar blir kvar i en stö­kig lä­gen­het – full med madras­ser och te­kop­par.

Sön­dag kväll. Egent­li­gen bor­de vi so­va, men istäl­let tit­tar vi på RuPauls dragra­ce och går runt som zom­bi­es. Vid halv ett släc­ker vi lam­por­na med vetska­pen om att vi ska job­ba imor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.