Mixa ädelme­tal­ler

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ny­li­gen släpp­te Sop­hie by Sop­hie kol­lek­tio­nen Two to­ne, som pas­sar bå­de den sil­ver- som guld­fräls­ta smyc­kes­ty­pen. Grun­da­ren Sop­hie Gyl­len­ham­mar hop­pas att fler vå­gar gå ut­an­för sin be­kväm­lig­hets­zon när de väl­jer smyc­ken. Vad är Two to­ne? – Det är en kol­lek­tion där jag mix­ar bå­da me­tal­ler­na – många an­ser sig va­ra en sil­ver- el­ler guld­per­son och det vill jag änd­ra på. När vi vå­gar änd­ra vå­ra in­van­da be­te­en­den hän­der det ro­li­ga sa­ker. Var kom­mer in­spi­ra­tio­nen från? – Jag äls­kar att la­bo­re­ra fram stil­re­na – men än­då spän­nan­de – for­mer som kan hit­ta ett starkt ut­tryck i sin en­kel­het. In­spi­ra­tio­nen till den­na kol­lek­tion kom­mer bland an­nat från min mam­ma som verk­li­gen kun­de hit­ta det enk­la i sitt ut­tryck, men all­tid med en kre­a­tiv twist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.