Hip­s­terstad med syd­kust­charm

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Hip­sterns jakt på nya om­rå­den har, ef­ter se­nas­te årens fram­fart i Broo­klyn, Sil­ver La­ke och Kreuz­berg, nu för­vand­lat en sli­ten by på eng­els­ka syd­kus­ten till ny kul­tur­des­ti­na­tion. Pastell­fär­ga­de sjö­bo­dar, ran­di­ga sol­sto­lar och för­töj­da fis­ke­bå­tar som vi­lar på skro­vet i san­den. Här – i en söm­nig kust­stad med åld­rad lo­kal­be­folk­ning – har nå­got för­änd­rats den se­nas­te ti­den: konst­gal­le­ri­er har öpp­nat upp i kul­ler­stens­grän­der­na, ve­ge­ta­ris­ka kafé­er har sla­git upp dör­rar­na vid strand­pro­me­na­den. En vin­ta­ge­bu­tik har ta­git över to­baks­af­fä­ren, en eko­lo­gisk re­stau­rang har flyt­tat in i fis­ke­garns­fa­bri­ken. Food trucks, bar­be­ra­re, hip­ster­ba­rer och fe­mi­nis­tis­ka boklå­dor. På ho­tel­let Swan House Bed and Bre­ak­fast, be­lä­get i de gam­la fis­ke­kvar­te­ren, för­val­tas sta­dens arv väl. Bakom en svart­vit la­du­gårds­fa­sad bju­der in­si­dan på det man vän­tat: ex­po­ne­ra­de tak­bjäl­kar, knar­ran­de trä­golv och eldstad hög nog att rym­ma en full­vux­en man. Ett pas­san­de hem för en week­end i Hastings.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.