Snart går Los Ang­e­les un­der i en jord­bäv­ning

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

frå­gan om hur jag tän­ker kring jord­bäv­ning­ar och att bo i Los Ang­e­les – som då lig­ger över ett virr­varr av oli­ka spric­kor och där det var­je dag ska­kar li­te här och där. (Ja, fak­tiskt, små skalv hän­der dag­li­gen över he­la Ka­li­for­ni­en.) Rakt ige­nom Be­ver­ly Hills – un­der Pra­da, Lou­is Vuit­ton och Car­ti­er – lö­per den be­ryk­ta­de San­ta Mo­ni­ca-spric­kan. Den be­räk­nas få ut­brott vart tu­sen­de år el­ler så och ge­nom Palm Springs, Down­town, Hol­ly­wood och he­la vägen till Be­ver­ly Hills går den kanske mest kän­da spric­kan: San Andreas. Den rör sig ett par, tre cen­ti­me­ter var­je år, vil­ket är bra myc­ket snab­ba­re än and­ra klyf­tor, och där­för be­räk­nas den ska­ka med jäm­na­re mel­lan­rum, vart tre­hund­ra­de år el­ler så.

Härom­da­gen fick jag

att det in­te va­rit nå­gon re­jäl jord­bäv­ning på väl­digt, väl­digt många år och den ”sto­ra” är long over­due. För nå­got år se­dan kom en film med sam­ma namn, San Andreas, som må­la­de en bild av vad det­ta skul­le kun­na in­ne­bä­ra, med Hol­ly­wood-ef­fek­ter och ett verk­lig­hets­sce­na­rio upp­höjt till tio. Och så snart det är ny­hets­tor­ka smäl­ler Los Ang­e­les Ti­mes upp re­por­tage där en seis­mo­log ut­ta­lar sig om hur det kan ske en jord­bäv­ning idag – el­ler om tu­sen år. ”Ing­en vet, men vi mås­te va­ra för­be­red­da!”

Och ja, det skräm­mer mig li­te. Om jag nu sät­ter mig och fun­de­rar på det. Vil­ket jag för­sö­ker att in­te gö­ra. Skul­le man tän­ka för myc­ket på hems­ka sa­ker som kan hän­da skul­le man bli lam­sla­gen.

Pro­ble­met nu är

vak­na­de jag ti­digt en mor­gon av ett skalv som mät­te 4,6 på rich­terska­lan. Det var en mild jord­bäv­ning, men den kän­des. In­te ge­nom vib­ra­tio­ner, ut­an ilsk­na, mar­kan­ta rö­rel­ser, som det gör när man är nä­ra dess epi­cent­rum. Och ome­del­bart da­gen ef­ter bör­ja­de jag se över hu­sets ka­ta­strof­för­råd. Förs­ta hjäl­pen-lå­dan och vat­ten­re­ser­ver­na. Fick­lam­por­na och bat­te­ri­er­na. Sånt man bör ha hem­ma. Och så kon­sta­te­ra­de jag nöjt att det förs­ta jag gjor­de när jag flyt­ta­de in i mitt hus

Men så härom­vec­kan

var att bul­ta fast det i grun­den, nå­got som nu­mer är stan­dard för al­la ny­byg­gen, men som sak­nas på många gam­la hus. En en­kel för­säk­ring för att hu­set in­te ska hop­pa iväg någ­ra me­ter så snart ett hyf­sat skalv slår till.

nå­gon sorts mi­ni­mum-stan­dard. Me­dan and­ra har mat­för­råd med ka­lo­ri­er be­räk­na­de att räc­ka i åra­tal, frystor­kad mat som för­vand­las till flin­tas­te­kar om man läg­ger dem i vat­ten och någ­ra sorts ta­blet­ter att slänga i poo­len för att gö­ra vatt­net drick­bart. And­ra har gaskök och guld un­danstop­pat, kon­tan­ter och ex­tra ben­sin­dun­kar. Pi­sto­ler! (Giss­nings­vis mer och mer ju läng­re väs­terut man kom­mer, desto närm­re Be­ver­ly Hills, ju mer tid och peng­ar har folk att läg­ga på sånt här.) Och jag vet in­te vem som är ga­len, de el­ler jag. För om man nu bör­jar tän­ka på allt som är far­ligt i värl­den, istäl­let för allt som är härligt, ja, då har man myc­ket att oroa sig över.

Och pro­ble­met med jord­bäv­ning­ar är att det in­te finns så myc­ket att gö­ra åt dem. Då mås­te man bo på en plats som lig­ger mitt på en kon­ti­nen­tal­plat­ta. Och det var väl ex­akt det som var frå­gan. Var­för bor jag i Los Ang­e­les om det finns risk för jord­bäv­ning?

För att man mås­te va­ra li­te na­iv för att or­ka le­va. Man mås­te tro gott om värl­den, även när den är hemsk. För att jag har bul­tat hu­set. Och för att för­de­lar­na med att bo i Los Ang­e­les trots allt över­vä­ger nack­de­lar­na.

Allt det­ta en­ligt

”Pro­ble­met med jord­bäv­ning­ar är att det in­te finns så myc­ket att gö­ra åt dem.”

Jen­nie Ham­mar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.