Paul Svens­sons ny­sats­ning

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Fixa Stilen -

Förs­ta de­len av koc­ken Paul Svens­sons nya kon­cept ReTas­te har öpp­nat. Det är en till­fäl­lig re­stau­rang som tar till­va­ra rå­va­ror på väg att bli matsvinn. Två kväl­lar i vec­kan ser­ve­rar ReTas­te en av­smak­nings­me­ny i de­signstu­di­on Pja­dad i Stock­holm i sam­ar­be­te med Electro­lux, Coop och Wil­lys.

I rät­ter­na vill Paul vi­sa att rå­va­ror sma­kar som bäst pre­cis in­nan de tap­par sin lys­ter el­ler når sitt bäst fö­re-da­tum. Han vill ock­så lyf­ta frå­gan om var­för vi väl­jer bort vis­sa de­lar av växt- el­ler djur­ri­ket me­dan vi ser and­ra de­lar som pri­ma, bland an­nat ser­ve­ras te i form av tor­ka­de fruk­ter och ör­ter. Paul Svens­son är kre­a­tiv le­da­re på Fo­to­gra­fis­ka och ReTas­te har öp­pet två da­gar i vec­kan fram till 31 ok­to­ber med se­mes­ter­stängt i ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.