Smyc­kad de­sign

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

De se­nas­te åren har Skul­tuna gjort fle­ra om­ta­la­de de­sign­sam­ar­be­ten. Det an­ri­ka mäs­sings­bru­ket har lan­se­rat kloc­kor med Stock­holms­mär­ket Tri­wa, ljus­hål­la­re med brit­tis­ka smyc­ke­de­sig­nern La­ra Bo­hinc och sam­ar­be­tat med form­gi­va­re som Tho­mas San­dell och Emma Ol­bers. Ny­li­gen släpp­tes Skul­tunas and­ra kol­lek­tion sil­ver- och mäs­sings­före­mål ska­pa­de av smyc­ke­de­sig­nern Ma­ria Nils­dot­ter.

– Vårt sam­ar­be­te är väl­digt or­ga­niskt och hant­ver­ket står all­tid i cent­rum. Den nya kol­lek­tio­nen be­står av ett fat och en ser­vett­ring som är ut­för­da som för­läng­ning­ar av mi­na eg­na smyc­ken, som of­ta har en au­ra av mystik och fan­ta­si kring sig. Jag är spe­ci­ellt kär i ser­vett­ring­en som är en vi­da­re­ut­veck­ling av min klas­sis­ka klo­ring, be­rät­tar Ma­ria Nils­dot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.