Sol­skydd som spra­kar

Svens­ka Chi­mi Ey­ewear ska­par färg­gla­da sol­glas­ö­gon med hög sel­fie-potential.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: Hugo Rehn­berg

många svens­ka sol­glas­ö­gon­bo­lag på se­na­re år. Ett av de mest in­tres­san­ta är Stock­holms­ba­se­ra­de Chi­mi Ey­ewear, vars färg­gla­da bå­gar med spe­gel­glas ex­plo­de­rat på Instagram. Bland mär­kets am­bas­sa­dö­rer finns någ­ra av vå­ra mest kän­da in­flu­encers, vil­ket lig­ger i lin­je med grun­dar­nas mark­nads­fö­rings­fi­lo­so­fi:

– I takt med att so­ci­a­la me­di­er blev en allt vik­ti­ga­re dis­tri­bu­tions­ka­nal vil­le vi ta fram en pro­dukt som verk­li­gen tog för sig i en sel­fie. Re­sul­tat blev färg­gla­da sol­glas­ö­gon, för­kla­rar Char­lie Lind­ström, som dri­ver Chi­mi till­sam­mans med kom­pan­jo­ner­na Da­ni­el Djur­d­je­vic, Jo­nas Lö­hr och Ei­na­ri Nur­me­la.

Chi­mi gör i dag sex klas­sis­ka mo­del­ler i en mängd oli­ka fär­ger, från gult till tur­kost. Glas­ö­go­nen – som kos­tar strax un­der tu­sen­lap­pen – kom­mer i en lyx­ig pa­ke­te­ring.

– Vi vill att sol­glas­ö­gon ska va­ra nå­got lust­fyllt och in­te så dyrt. Rå­kar man sät­ta sig på ett par el­ler tap­par dem från bå­ten ska in­te hal­va som­ma­ren be­hö­va va­ra för­störd, sä­ger Da­ni­el Djur­d­je­vic.

Någ­ra som fått upp ögo­nen för Chi­mi är lyx­mo­desaj­ten Net-a-Por­ter.

– Vi träf­fa­de dem un­der mo­de­vec­kan i Pa­ris. De gil­la­de bå­gar­na och vårt sätt att tän­ka kring mark­nads­fö­ring. Det slu­ta­de med att vi gjor­de en spe­ci­al­kol­lek­tion åt dem – och den sål­de slut på tio da­gar, be­rät­tar Ei­na­ri Nur­me­la. Det star­tas många svens­ka sol­glas­ö­gon­mär­ken. Men vi har ju ba­ra sol någ­ra må­na­der om året … – Ja, men vi tän­ker glo­balt och säljs re­dan i ett 20tal län­der. När det är kallt och mörkt i Eu­ro­pa är det so­ligt i Austra­li­en, sä­ger Jo­nas Lö­hr. Hur många par sol­glas­ö­gon ska man ha? – Jag har tre. Ett par för var­dags­bruk, ett par när jag ska se li­te mer se­ri­ös ut och ett par som är mer fest­li­ga, sä­ger Lö­hr. Vil­ka är årets trend­fär­ger? – Rött och gult, av­slu­tar Char­lie Lind­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.