Kro­a­tis­ka vy­er

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Att lig­ga i en pool och tit­ta ut över ha­vet är en märk­vär­dig sen­sa­tion. Njut av poo­lens al­la be­kväm­lig­he­ter, me­dan ha­vet bju­der vack­ra vy­er och he­la tiden finns till­gäng­ligt om man vill by­ta bad­mil­jö. Nya Brown Be­ach House i kro­a­tis­ka Tro­gir lyc­kas för­e­na det bäs­ta av de två värl­dar­na, poo­lens smi­dig­het och ha­vets loc­kan­de även­tyr, och lyc­kas dess­utom med konst­styc­ket att va­ra so­fisti­ke­rat sam­ti­digt som det är till­ba­ka­lu­tat av­slapp­nat. Att själ­va poo­len till­hör de vack­ras­te runt Adri­a­tis­ka ha­vet och Me­del­ha­vet är en väl­kom­men bonus.

Ba­ra tio mi­nu­ters pro­me­nad från Tro­girs me­del­ti­da stads­kär­na er­bju­der Brown Be­ach House, i vad som ti­di­ga­re var ett to­baksla­ger, en per­fekt till­flyktsort och ett yp­per­ligt bas­lä­ger för att ut­fors­ka den dal­ma­tis­ka kus­ten.

In­spi­ra­tio­nen är häm­tad från ita­li­ens­ka 50-tals­re­sorts, där de gla­mou­rö­sa gäs­ter­na ming­lar me­dan cock­tails ser­ve­ras av dis­kret, men alert, per­so­nal klädd helt i vitt. Retro-flör­tan­det fun­ge­rar utmärkt, sär­skilt när vin­ta­ge­möb­ler blan­das med nu­ti­da de­sign­pär­lor. Dagens höjd­punkt kom­mer ti­digt, för att avnju­ta en egg roya­le på ter­ras­sen med ut­sikt över Kas­te­la­buk­ten är en svårsla­gen start på da­gen. Fast en ny­kokt hum­mer i sol­ned­gång­en är för­stås ing­en då­lig av­slut­ning på da­gen hel­ler.

Den vac­kert kak­la­de poo­len vid Brown Be­ach House.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.