Ny­ska­pan­de fin­krog

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Kock­vän­ner­na Jo­nas La­ger­ström och Dan­ny Fal­ke­man har öpp­nat re­stau­rang Etoi­le i fö­re det­ta De­re­licts lo­ka­ler på Nor­ra Sta­tions­ga­tan i Stock­holm. I en tid när krogtren­den går mot enkla­re och mer av­slapp­nad mat­lag­ning sat­sar Jo­nas och Dan­ny på en mi­ni­ma­lis­tisk av­smak­nings­me­ny med cir­ka 18 ser­ve­ring­ar. De mix­ar det nor­dis­ka kö­kets klas­sis­ka in­gre­di­en­ser med lek­ful­la, tek­nis­ka över­rask­ning­ar som dump­ling fylld med frisk, kall juice samt här­lig pep­par­rots­glass. Krö­gar­pa­ret har ti­di­ga­re ar­be­tat till­sam­mans på Yo­lo i Djurs­holm och har en ge­di­gen bak­grund i krog­kö­ket. Jo­nas La­ger­ström har dess­utom va­rit med­lem i Svens­ka Kock­lands­la­get och täv­lat i Bocu­se d’Or Sve­ri­ge. Etoi­le ser­ve­rar även en helt vegetarisk av­smak­nings­me­ny

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.