Hol­ly­wood/Be­ver­ly Hills

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Mode -

Här fram­står li­vet fort­fa­ran­de li­ka lätt som när Vin­cent Cha­se och John­ny Dra­ma kör­de nedcab­bat mel­lan Urth Caffé och nå­got pool­par­ty i tv-se­ri­en En­tou­rage i bör­jan av 2000-ta­let. Här finns pul­sen, tra­fi­ken, re­stau­rang­er­na och ute­li­vet. Fa­sa­der­na är bro­ki­ga och ku­lör­ta, som att sta­den plöts­ligt skru­vat upp färg­mätt­na­den. Och det är all­tid nå­gon grill­fest man öns­kar att man fått in­bju­dan till som putt­rar up­pe i ber­gen. år ef­ter att Ja­mes De­an tril­la­de ge­nom ta­ket, Led Zep­pe­lin kör­de mo­tor­cyklar ge­nom lob­byn och Bil­ly Idol slog sön­der sitt rum för att han fick fel pom­mes fri­tes. En li­ten pär­la i West Hol­ly­wood med om­bo­na­de rum och en trev­lig pool på ta­ket. Gångav­stånd till re­stau­rang­er, ba­rer och shop­ping. Und­vik att ham­na på förs­ta vå­ning­en, vis­sa av rum­men sak­nar helt ut­sikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.