Down­town/Ko­rea Town

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Mode -

Los Ang­e­les puls slår star­ka­re ju läng­re ös­terut man kom­mer. På den här si­dan Hol­ly­wood öpp­nar nya ba­rer och re­stau­rang­er i par­ti och mi­nut. Kul­tu­rer möts och matt­ren­der föds. På hel­ger­na åker Los Ang­e­les-bor­na hit fa­mil­je­vis och tva­gar och ba­dar och bastar på nå­got av om­rå­dets al­la span. För att se­dan äta ko­re­ansk bbq till mid­dag. Och de se­nas­te två, tre åren har den ko­re­ans­ka skön­hets­in­du­strin ex­plo­de­rat (ni har väl hört ta­las om ”she­et-masker”?) och hyl­las som käl­lan till evig ung­dom. Det är värt att åka hit en­bart för att fla­ne­ra i skön­hets­bu­ti­ker­na. Ho­tel­let lig­ger i Ko­re­a­town, mitt emel­lan Down­town och Hol­ly­wood, om­ring­at av ett in­tres­sant re­stau­rang- och ute­liv. De­ras egen re­stau­rang Com­mis­sa­ry, som drivs av kock­pro­fi­len Roy Choi, lig­ger i ett växt­hus på and­ra vå­ning­en och har va­rit väl­be­sökt se­dan öpp­ning­en för tre år se­dan. Los Ang­e­les se­nas­te till­skott på ho­tell­him­len. Det lig­ger centralt i Down­town och har en roof­top med fan­tas­tisk ut­sikt, pool och bar. Bygg­na­den bru­ka­de hu­se­ra en bank och to­a­let­ter­na till re­stau­rang­en på ne­der­vå­ning­en lig­ger i det gam­la val­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.