Ha­vet – Ve­nice/San­ta Mo­ni­ca/ Ma­li­bu

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Mode -

Ve­nice myl­ler och bo­he­mis­ka at­mo­sfär är nå­got helt an­nat än Ma­li­bus vid­sträck­ta strän­der och pri­va­ta vil­lor. Det är tyd­li­ga kon­tras­ter, ba­ra 20 mi­nu­ter från varand­ra. Men här ute finns nå­got för al­la. Shop­ping, re­stau­rang­er, hav och strand. Dyrt och billigt. Det är som att al­las men­ta­la till­stånd är in­ställt på se­mes­ter. Året runt. I Ma­li­bus berg lig­ger Ca­la­mi­gos Guest Ranch. Det känns som att man flytt stan när man an­län­der till ho­tel­let som är un­danstop­pat bland kul­lar­na. Men det är ba­ra en kvart till bå­de shop­ping och strand.

Jennie Ham­mar är fri­lans­jour­na­list, åter­kom­man­de krö­ni­kör i SPG och bo­satt i Los Ang­e­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.