Vig­go Cav­ling be­sö­ker nya Al­le­g­ri­ne och tyc­ker att de bor­de sik­ta mot Miche­lin­stjär­nor­na – el­ler slapp­na av och bli en kvar­terskrog.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Mode -

Koc­ken Da­ny­el Cou­et har star­tat 22 re­stau­rang­er. De fles­ta till­sam­mans med sin va­pen­dra­ga­re Mel­ker An­ders­son. En av förs­ta gång­er­na de ar­be­ta­de till­sam­mans var 1995 när Mel­ker An­ders­son täv­la­de i Bocu­se d’Or. Då var Da­ny­el Cou­et com­mis, el­ler ju­ni­or-kock. Det slu­ta­de med en sil­ver­me­dalj. Sam­ar­be­tet fort­sat­te med F12-kon­cer­nen som länge ba­ra väx­te och väx­te. Snart skul­le om­sätt­ning­en nå den ma­gis­ka siff­ran en mil­jard.

Men så hän­de nå­got på vägen och idag är F12 en nå­got av­lö­vad kon­cern.

Flagg­skep­pet F12 på Freds­ga­tan är stängt se­dan länge och er­satt med Pú­bli­co. Me­ga­sats­ning­en Mot­her blev in­te vad krö­gar­na ha­de tänkt sig och nu­me­ra star­tar de två krö­gar­na nya re­stau­rang­er ut­an­för mo­der­skep­pet och ut­an varand­ra.

Det tycks in­te rå­da nå­gon kon­flikt, men bäg­ge ver­kar vil­ja stå på eg­na ben. Jag, som själv bytt jobb många gång­er och part­ner än­nu fler, kom­mer in­te kas­ta förs­ta ste­nen på den­na läng­tan.

Al­le­g­ri­ne är Da­ny­el Cou­ets se­nas­te eg­na ska­pel­se. Kro­gen är döpt ef­ter hans far­mor som bjöd på sön­dags­mid­dag när Da­ny­el som ung kock slet på Pa­ris kro­gar. Det är en histo­ria som sät­ter to­nen för verk­sam­he­ten. Pro­ble­met är att jag in­te rik­tigt kän-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.