Ama­tö­rer lå­nar, ge­ni­er stjäl

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HU­GO REHNBERG

To­nen i mai­let är in­dig­ne­rad. För­fat­ta­ren vill upp­märk­sam­ma mig på att en ung krö­ni­kör lå­nat friskt från en av mi­na tex­ter. Den unge krö­ni­kö­ren är cc:ad i mai­let – av­sik­ten är san­no­likt att ge ho­nom ett re­jält mag­knip. Jag blir svin­för­ban­nad. Pla­gi­at­po­li­ser är ett sat­tyg. Vad är det för rätts­ha­ve­ris­tis­ka fa­so­ner att damm­su­ga nä­tet i jakt på nå­gon att sät­ta dit.

Sva­rar: ”Go­la­re har inga po­la­re. Tack XX, blir hed­rad av att du in­spi­re­rats av min krö­ni­ka. Näs­ta gång får du gär­na kred­da mig nån­stans i tex­ten. El­ler in­te. Gör som du vill.”

Utö­ver att jag blir smick­rad, finns även en gu­dom­lig rätt­vi­sa i det­ta. Jag är näm­li­gen en no­to­risk idétjuv. Ibland stjäl jag skam­löst, ibland kan det va­ra en bi­sats som skic­kar iväg tan­kar­na i en viss rikt­ning. Idén till den här tex­ten kom­mer ex­em­pel­vis från en 15 år gam­mal Mal­colm Glad­well-ar­ti­kel i New Yor­ker (känn på me­ta-kva­li­te­ten i den stöl­den).

Ba­ra den som ald­rig ska­pat nå­got, al­ter­na­tivt ald­rig ska­pat nå­got av vär­de, in­bil­lar sig att kre­a­ti­va pro­ces­ser bör­jar med en vit can­vas. Men det mesta har gjorts för­ut.

Ja­ne Aus­ten lig­ger bakom fle­ra av nu­ti­dens bäs­ta ro­man­tis­ka ko­me­di­er. Bridget Jo­nes byg­ger på Stolt­het och för­dom, Clu­e­less på ro­ma­nen Em­ma. Det släpps nya Sha­kespe­a­re-fil­mer titt som tätt – fast med and­ra upp­hovs­män. Le­jon­kung­en är Ham­let med päls. West Si­de Sto­ry är Ro­meo och Ju­lia med bryl­kräm. 10 or­sa­ker att ha­ta dig är Så tuk­tas en arg­big­ga med ba­se­ball­jac­kor (och en oför­störd He­ath Led­ger).

I mu­sik­värl­den är det än­nu tyd­li­ga­re. Youtu­be­vi­de­on där hu­morgrup­pen Ax­is of aweso­me spe­lar 47 hit­lå­tar som byg­ger på sam­ma ac­kordslinga är ta­lan­de. Lär dig att spe­la E, B, C#m och A, så kan du upp­trä­da med allt­i­från Jour­neys ”Dont stop be­li­e­vin” och Be­at­les ”Let it be” till U2:s ”With or wit­hout you” och La­dy Ga­gas ”Pa­pa­raz­zi”.

Att ef­ter­strä­va 100 pro­cent ori­gi­na­li­tet är ba­ra kor­kat. Och häm­man­de. Tes­ta att öpp­na ett tomt word­do­ku­ment och hop­pas på ett heu­re­ka-ögon­blick. Du lär bli sit­tan­de ett tag.

Min syn är en­kel – idéer är in­te till för att ägas, de är till för att ut­veck­las. Och om det bor en slum­ran­de pla­gi­at­po­lis in­om dig, tyc­ker jag du ska me­mo­re­ra det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.