Från dj-bås till grönkål

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Dj-stjär­nor­na Sebastian Ingros­so och Ales­so vi­sar upp en ny si­da av sig själ­va med krogsats­ning­en Ka­le & Cra­ve. Till­sam­mans med låt­skri­va­ren Vin­cent Pon­ta­re, barn­domsvän­nen Ser­han Sto­ja­nov och koc­ken Vik­tor Ho­dell vill de få and­ra att äta bätt­re.

– Det kanske in­te ser så ut men vi är rik­ti­ga häl­so­fre­aks, be­rät­tar Sebastian Ingros­so. Hur har det på­ver­kat er att läg­ga om kos­ten? – Vi som ar­be­tar i mu­sik­bran­schen har märkt stor skill­nad på vår ener­gi och hur vi mår. Jag so­ver bätt­re och blir mer kre­a­tiv, sä­ger Ales­so.

Ka­le & Cra­ve lig­ger på krog­tä­ta Roslags­ga­tan och menyn be­står av ett få­tal väl­kom­po­ne­ra­de rät­ter som al­la har grönkål som bas.

– Det har sak­nats Stock­holmskro­gar som ser­ve­rar häl­so­sam mat med gast­ro­no­misk käns­la, sä­ger koc­ken Vik­tor Ho­dell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.