De­signdröm med ut­sikt

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Med sitt un­dan­skym­da lä­ge mel­lan Pa­ris och Frans­ka ri­vi­e­ran är det lätt att glöm­ma bort Lyon. Men sta­den rös­ta­des ny­li­gen fram till Eu­ro­pas bäs­ta week­end-des­ti­na­tion i World Tra­vel Awards. Och vi sä­ger in­te emot. Den vack­ra gam­la sta­den bju­der på kul­tur och gast­ro­no­mi i ab­so­lut världs­klass – och nu bör­jar även ho­tell­sce­nen nå sam­ma ni­vå­er.

Fem­stjär­ni­ga Vil­la Maia öpp­na­de för­ra året och gick di­rekt in på ett fler­tal lis­tor över värl­dens just nu bäs­ta ho­tell. Ho­tel­let är ri­tat av Je­an-Michel Wil­mot­te, vars cv bland an­nat in­ne­fat­tar in­red­ning­en på Louvren och Rijksmu­se­um i Ams­ter­dam. Här i Lyon har an­sva­ret för in­te­ri­ö­ren istäl­let ham­nat på Ja­ques Grange, som ti­di­ga­re ar­be­tat med bland and­ra Yves Saint Lau­rent och Fran­cis Ford Cop­po­la.

Re­sul­ta­tet blir där­för in­te helt ovän­tat bå­de stil­fullt och fil­miskt. De 29 rum­men är ele­gan­ta och sob­ra, men här är det pa­no­ra­maut­sik­ten som är den sto­ra stjär­nan.

Lunch och mid­dag ser­ve­ras på Miche­lin­stjär­ne­pryd­da Tê­te­doie, mitt emot ho­tel­let. Nå­got an­nat kan man in­te för­vän­ta sig i Eu­ro­pas mat­hu­vud­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.