Pms är in­te ett kors kvin­nor ska bä­ra en­sam­ma

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

min mans ka­len­der i han­den för att kol­la upp en mid­dags­in­bju­dan och blädd­rar runt bland au­gus­tis tum­ma­de si­dor. Plöts­ligt får jag se mitt eget namn och där­ef­ter en pil som sträc­ker sig fyra da­gar fram. Jag för­står ingen­ting. Blädd­rar fram till sep­tem­ber och ok­to­ber, och sam­ma sak där. Elin … och så den där pi­len. Jag jäm­för de oli­ka da­tu­men och till sist tänds glöd­lam­pan. In­sik­ten slår mig först med häp­nad. In­te är väl jag en sån? Se­dan spe­las klip­pen upp som en light-ver­sion av Sce­ner ur ett äk­ten­skap.

I den förs­ta sce­nen sit­ter jag i bi­len på väg hem från job­bet, en re­sa på 17 mi­nu­ter. Jag har pre­cis slängt iväg ett sms till min man att jag sak­nar ho­nom och att det ska bli my­sigt att ses. Se­dan hän­der nå­got un­der bil­re­san. Jag tän­ker på oför­rät­ter i re­la­tio­nen och job­bar upp en re­jäl ir­ri­ta­tion. När jag se­dan smäl­ler upp dör­ren en kvart se­na­re är jag sjukt ir­ri­te­rad, re­do att gå till at­tack.

Jag står med

sce­nen sjung­er jag Vem kan seg­la för ut­an vind för ettå­ring­en och blir så rörd av min egen stäm­ma att jag bris­ter ut i gråt. I den tred­je vak­nar jag mitt i nat­ten och bör­jar tvångs­mäs­sigt gå ige­nom da­gen som gått. Sa jag nå­got dumt? Gjor­de jag bort mig? Kom­mer in­te på nå­got, men käns­lan av miss­lyc­kan­de spräng­er i krop­pen.

Ir­ri­ta­tion, hu­mör­sväng­ning­ar och ång­est. El­ler en oer­hörd sorg i brös­tet ut­an att för­stå var­för. El­ler en kropp som be­ter sig som om den var sjuk med fe­ber och ex­trem trött­het. Är du kvin­na nic­kar du nu igen­kän­nan­de. Har du dess­utom fått barn ro­par du ”he­ar he­ar”.

I den and­ra

var helt be­rät­ti­gad. Stu­di­en be­lys­te att fru­stra­tio­nen in­te var nå­got hit­te­på, sna­ra­re il­lu­stre­ra­de dju­pin­ter­vju­er­na att kvin­nor­na un­der tre av fyra vec­kor lyc­ka­des tryc­ka un­dan ir­ri­ta­tio­nen, men att det­ta helt en­kelt in­te gick un­der de mest hor­mo­nel­la da­gar­na. Dess­utom vi­sa­de det sig par­te­ra­pi un­der pms var myc­ket mer ef­fek­tivt än ba­ra in­di­vi­du­ell KBT-te­ra­pi för kvin­nor­na, ef­tersom pro­ble­men i re­la­tio­nen of­ta upp­stod på grund av män­nens okun­skap kring pms och ovil­ja att ta symp­to­men på all­var.

vik­tigt. I stäl­let för att skäm­mas över din emo­tio­nel­la ber­goch­dal­ba­na och se­dan li­da i tyst­nad – lyft fram och bli kom­pis med den! Be­rät­ta för din part­ner när pe­ri­o­den in­fal­ler och be om ex­tra för­stå­el­se och stöd och att hen fram­för allt be­ter sig ex­tra re­ko mot dig. Att knap­ra ta­blet­ter för att stå ut med dig själv (och din part­ner!) un­der pms är in­te en­da lös­ning­en (se­dan har jag stor re­spekt för att vis­sa har så pass tuf­fa be­svär att ba­ra an­ti­de­pres­si­va me­di­ci­ner hjäl­per). Nej, iden­ti­fi­e­ra till­sam­mans de kri­tis­ka da­gar­na i må­na­den och kom över­ens om en ge­men­sam upp­fö­ran­de­kod. Vad är okej och in­te un­der den här pe­ri­o­den? Pms är in­te ett kors vi kvin­nor ska be­hö­va bä­ra en­sam­ma.

Un­der­sök­ning­en be­rät­tar nå­got

ka­len­dern och hjär­tat bul­tar li­te ex­tra för min man Ro­bert. Att han skrev ned da­gar­na då jag tving­as gå ut i det­ta men­lö­sa krig – det är fan i mig en kär­leks­hand­ling.

Jag smäl­ler ihop

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.