Folk-Teslan

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ut­an tve­kan den mest om­ta­la­de el­bi­len de se­nas­te åren. Med ett pris på un­ge­fär 350 000 kro­nor in­nan mil­jö­bilspre­mi­er har den al­la för­ut­sätt­ning­ar att loc­ka bi­lä­ga­re som ti­di­ga­re in­te vå­gat sat­sa på el­bil.

Dock har pro­blem i fa­bri­ken gjort att kun­der­na fått vän­ta på si­na bi­lar. Ti­di­gast näs­ta år lär de förs­ta ex­em­pla­ren dy­ka upp på Stock­holms ga­tor.

Bi­len är i sam­ma stor­leks­klass som Au­di A4 el­ler BMW:s 3-se­rie, och pre­cis som i Mo­del S och Mo­del X får Mo­del 3 all hård­va­ra som be­hövs för att bi­len se­na­re ska bli helt själv­kö­ran­de.

Sif­fer­mäs­sigt hand­lar det om 0-100 km/h på 5,6 se­kun­der och räck­vid­den be­räk­nas till 50 mil. Allt­så fullt till­räck­ligt för de all­ra fles­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.