Ki­as smar­ta suc­cé

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Smar­ta och fak­tiskt gans­ka snyg­ga Kia Ni­ro har bli­vit en suc­cé i bå­de ladd­bart och ic­ke ladd­bart hy­bridut­fö­ran­de. Nu får des­sa va­ri­an­ter ock­så säll­skap av ett he­le­lekt­riskt al­ter­na­tiv.

Kia Ni­ro EV, som den he­ter, lan­se­ras i två oli­ka ut­fö­ran­den. I stan­dardut­fö­ran­det sit­ter ett bat­te­ri på 64 kWh som ska räc­ka till över 45 mils kör­ning per ladd­ning. Den som in­te be­hö­ver så lång räck­vidd och sam­ti­digt vill spa­ra någ­ra kro­nor kan väl­ja ett bat­te­ri på 39,2 kWh som ska ge 30 mils räck­vidd.

El­va­ri­an­ten är någ­ra cen­ti­me­ter läng­re än si­na hy­brid­sys­kon och rym­mer fullt till­räck­li­ga 451 li­ter ba­gage. Bi­len kan för­be­stäl­las re­dan nu, men den rik­ti­ga lan­se­ring­en sker i ja­nu­a­ri 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.