Tysk kraft och ele­gans

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Pris­mäs­sigt ett hopp upp från Kia Ni­ro och Tes­la Mo­del 3, med si­na cir­ka 800 000 kro­nor. Men Au­dis star­ka va­ru­mär­ke och lo­ja­la äga­re kan än­då gö­ra bi­len till en stor­säl­ja­re. Trots att bi­len in­te är of­fi­ci­ellt pris­satt, går det re­dan nu att för­hands­bo­ka ett ex­em­plar ge­nom en de­po­si­tion på 20 000 kro­nor.

Bi­len ska kla­ra 0-100 km/h på 4,6 se­kun­der, ge­nom att le­ve­re­ra 435 häst­kraf­ter. Räck­vid­den ska trots pre­stan­dan lig­ga på ut­märk­ta 50 mil. Form­mäs­sigt hand­lar det om en re­la­tivt slank och spor­tig suv, med släkt­drag från den klas­sis­ka Au­di-kom­bin.

Al­la ex­ak­ta fak­ta och pri­ser blir of­fent­li­ga om någ­ra få vec­kor, när bi­len lan­se­ras i slu­tet av sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.