Ja­pansk ret­roflört

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Un­der Frank­furt­sa­long­en ti­di­ga­re i år var det in­te nå­gon häst­kraftspäc­kad su­persport­bil som drog de fles­ta blic­kar­na åt sig, ut­an en söt och tuff ret­roflör­tan­de ska­pel­se från Hon­da. Ur­ban EV har lå­nat form­drag och upp­syn från förs­ta ge­ne­ra­tio­nen Hon­da Ci­vic som sål­des mel­lan 1972 och 1979.

På sa­long­en pre­sen­te­ra­des bi­len som ett fram­tids­kon­cept, men suc­cén var så ome­del­bar att Hon­da snabbt be­stäm­de sig för att sät­ta bi­len i pro­duk­tion. De förs­ta bi­lar­na ska fin­nas på vägar­na i slu­tet av näs­ta år.

Om Hon­da vå­gar hål­la kvar vid det spän­nan­de ut­se­en­det åter­står att se, pro­duk­tions­bi­lar bru­kar ju of­ta bli ut­slä­ta­de ver­sio­ner av kon­cep­ten. När det gäl­ler tek­nis­ka spe­ci­fi­ka­tio­ner får vi ock­så vän­ta in den of­fi­ci­el­la re­le­a­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.