Personligt bou­ti­que­gym

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

yli­gen slog SPR Athle­te Facto­ry Ci­ty upp por­tar­na ör trä­ningstörs­ti­ga stock­hol­ma­re ett sten­kast från tu­re­plan. Här kan med­lem­mar stil­la sitt be­hov av land an­nat kamp­sport, styr­kelyft och yo­ga. – Vi er­bju­der 10-12 pass i vec­kan med nå­got för lla åld­rar samt personlig trä­ning. Det här är ing­en ym­mil­jö som luk­tar li­ni­ment och sporttejp – vi har agt ner myc­ket tid på att få den 700 kvm lo­ka­len att ndas pre­mi­um. Det ska kän­nas som att kom­ma hem är du trä­nar här; vi vet ditt namn, kan tvät­ta di­na ym­klä­der och ger dig dusch­hand­duk. Sen har vi ett rymt café ock­så, sä­ger Wal­do Za­pa­ta, Bra­si­li­an Jiu itsu-proffs och grun­da­re. ips för att kom­ma i gång med trä­ning­en? Bör­ja di­rekt. Att smygstar­ta är som att top­pa hå­ret nnan du ska till fri­sö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.