Spän­nan­de shop­ping

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Se­dan FARC-gril­lan la­de ner vap­nen 2016 har nå­got för­änd­rats: ame­ri­kans­ka kryss­nings­far­tyg har bör­jat läg­ga till i ham­nen, bou­ti­que­ho­tell har pop­pat upp i grän­der­na. Vi in­le­der da­gen på an­tik­va­ri­a­tet Abacus Books and Cof­fee. En bok­han­del med an­ti­ka böc­ker och vad som av lo­kal­bor­na sägs va­ra Colom­bi­as bäs­ta kaf­fe. Kort där­i­från hit­tar du Ca­sa Chiqui: en de­sign­bu­tik där in­ter­na­tio­nell in­red­ning blan­das med lo­kalt hant­verk. Sni­da­de trä­fi­gu­rer, ter­ra­kot­takru­kor och hand­må­lad ke­ra­mik. Ef­ter lunch på fem­ti­o­tals­re­stau­rang­en La Vi­tro­la, vi nö­jer oss med en en­kel ce­viche på lax och ton­fisk, av­slu­tar vi på Café Ha­va­na. Åld­ra­de far­brö­der med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.