Text-tv för­sko­nar oss från värl­dens idio­ti

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

text-tv? Jag. Vis­ser­li­gen in­te via tv-ap­pa­ra­ten, men i form av ext-tv-ap­pen man kan lad­da ner till sin mo­bil­te­le­fon. Jag kon­su­me­rar mas­sor av ny­hets­me­di­er. Jag föl­jer tt fler­tal sto­ra ny­hets­saj­ter, och hund­ra­falt fler i mi­na oci­a­la flö­den, och jag har dess­utom ett ti­o­tal av de ikti­gas­te in­ställ­da för att skic­ka se­pa­ra­ta ny­het­s­o­ti­ser di­rekt till min te­le­fon. Så vad har jag för be­hov av text-tv, den­na bi­sar­ra var­le­va från 1900-ta­let, vars de­sign i sig ser ut som n ti­dig da­torskärm i en 1980-tals­film? Länge har jag tänkt att det mås­te be­ro på att textv:s start­si­da, si­dan 100, all­tid vi­sar ex­akt fy­ra ny­hets­ubri­ker, ald­rig fär­re, ald­rig fler, och att det­ta kanske r det ide­a­lis­ka ögon­blicks­ut­snitt en män­ni­ska vill ha v ny­he­ter från värl­den. Dess­utom har jag haft SVT Text i mitt flö­de se­dan ångt in­nan man över­hu­vud­ta­get bör­ja­de pra­ta om öden. Jag är fort­fa­ran­de halvt be­ro­en­de av text-tv:s ve-upp­da­te­ra­de sport­re­sul­tat­börs, med start på idan 377, och när jag ska kol­la ak­tu­el­la fot­bolls- och shoc­key­ta­bel­ler är text-tv mitt första­val se­dan ti­digt 980-tal. hat-twitt­rar som en gal­ning, bry­ter al­la möj­li­ga och omöj­li­ga la­gar och nor­mer och har kom­mit på att han ut­an grund kan från­ta Mu­el­ler den sä­ker­hets­kla­re­ring som möj­lig­gör he­la ut­red­ning­en. He­la det tän­kan­de USA är i upp­ror.

Av Reuters-in­ter­vjun med Trump fram­går ock­så att det är hans åld­ra­de ad­vo­kat Rudy Gi­u­li­a­ni som ”oro­as”, och ut­tryc­ker det­ta på ett clown­ak­tigt sätt i tv-sof­for.

jag plöts­ligt kän­ner mig så in­ten­sivt loc­kad av det knap­pa text-tv-for­ma­tet, dess­utom ut­an bil­der, som av nöd ute­läm­nar allt pa­ja­se­ri och får Trump att fram­stå som en all­de­les van­lig po­li­ti­ker som ”oro­as” en smu­la av spe­ci­al­å­kla­ga­rens ut­red­ning.

Tänk om al­la ny­he­ter pre­sen­te­ra­des så här. Vi skul­le ve­ta vad som hän­der, men för­sko­nas från hur bi­sarr och idi­o­tisk värl­den hål­ler på att bli när so­ci­a­la me­di­er jäm­nar tra­di­tio­nell fak­ta-kon­sen­sus, ny­hets­vär­de­ring och de­mo­kra­ti­syn med mar­ken.

Jag må ha ett di­gi­talt hjär­ta nu­me­ra, et­tor och nol­lor må ge­nom­ström­ma mitt blodom­lopp, men kanske vill jag in­nerst in­ne ba­ra hop­pa av nu när in­ter­ne­tre­vo­lu­tio­nen fått värl­den att över­sväm­mas av dum­het.

Då ska­par text-tv en be­fri­an­de il­lu­sion av sans och kon­troll.

Det är här

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.