5 go­da sa­ker du kan äta istäl­let för kött

PG:s häl­so­ex­per­ter lis­tar kött­fria al­ter­na­tiv.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

den störs­ta ut­ma­ning­en för mil­jön in­te är e fos­si­la bräns­le­na, ut­an ma­ten vi äter? Forskare me­nar tt det är hög tid att kopp­la sam­man vå­ra mat­va­nor ed kli­mat­må­len, och det en­skilt mest ef­fek­ti­va sät­tet tt mins­ka vårt mil­jö­av­tryck är att ute­slu­ta kött och eje­ri­pro­duk­ter. ör att gö­ra det kött­fria li­vet li­te enkla­re har vi listat fem oda sa­ker som du kan äta med gott sam­ve­te.

iss­te du att

ikär­tor

os­ta som snacks, blan­da ner i en sal­lad el­ler mixa till en rä­mig hum­mus. Kikär­tor är ock­så en ut­märkt bas för ött­bul­lar och bif­far av oli­ka slag.

önor

Många tror helt fel­ak­tigt att kött, me­je­ri­er och ägg är åra en­da käl­lor till pro­te­in men det finns fak­tiskt, i oli­ka tor mängd, i mer el­ler mind­re allt vi äter. So­ja­bö­nor är tt av de mest pro­te­inspäc­ka­de livs­med­len vi har.

ofu

om du sä­kert vet be­hö­ver to­fu li­te kär­lek för att pigg­na ill, men det är lyck­ligt­vis en­kelt fix­at. Tes­ta vår to­fu

ari­ne­rad i ta­ma­ri, ing­e­fä­ra och se­sa­m­ol­ja.

in­ser

ill du mjuk­star­ta över­gång­en till ve­ge­ta­riskt kan du my­ga ner be­l­u­gal­in­ser i din van­li­ga kött­färs­sås. Bör­ja ör­sik­tigt och öka se­dan mäng­den lin­ser för var­je gång.

Man­del­dryck, hav­re­dryck och ko­kos­gräd­de

åga pro­va ett växt­ba­se­rat al­ter­na­tiv näs­ta gång, men läng ett öga på in­ne­hålls­för­teck­ning­en in­nan du han­dar så att den in­te in­ne­hål­ler till­satt soc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.