”Vik­ti­gast är att man får rö­ka och dric­ka sam­ti­digt”

Ty­lis­ten Na­dia Kandil le­tar ef­ter te­ser­ve­ring­ar att rö­ka på och de er­fek­ta tun­na kaf­fe­kop­par­na.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

och job­bar fram till sex el­ler sju på väl­len, men på fre­da­gar bör­jar al­la het­sa ti­digt om tt kom­ma iväg. Jag mö­ter upp någ­ra kom­pi­sar på oque­ria för en af­ter work. Det vik­ti­gas­te med ett täl­le är att man får dric­ka och rö­ka sam­ti­digt på te­ser­ve­ring­en. Jag bör­jar med bub­bel och går se­an över till vod­ka, so­da och li­me. Då blir man in­te akis, ut­an or­kar fes­ta näs­ta dag ock­så. Vi går vi­da­re ill Yel­low, där allt es­ka­le­rar till full fest fram­åt ti­o­i­den. Sen blir det Um­gäng­et och när de stäng­er vid re går vi till Spy Bar, där vi häng­er till stäng­ning loc­kan fem. Vi dan­sar och häng­er om­kring. Klu­bar, helt en­kelt. På vägen hem blir det ett stopp på McDo­nalds på Kungs­ga­tan, en rik­tig in­sti­tu­tion. Jag ar ett vat­ten­tätt knep för att ta mig fö­re kön. Jag täl­ler mig vid pap­pers­kor­gar­na längst till hö­ger och räng­er mig längst fram i kön från det hål­let. Se­dan lir det en Uber hem.

å lör­da­gen vak­nar

jag vid tio, fräsch ef­tersom jag rack rätt sa­ker i går. Jag mö­ter upp någ­ra komp­sar på Kvar­te­ret i Va­sas­tan där fru­kosten över­går i unch. Jag bru­kar väl­ja eggs benedict och färsk­pre­sad apel­sin­juice. Jag ha­tar att shop­pa, men det blir ndå en snabb sväng in på Ac­ne Ar­chi­ves. Se­dan ri­ver jag och mi­na kom­pi­sar ba­ra runt och tjö­tar, om vi sä­ger i Gö­te­borg. På vec­ko­da­gar­na är mitt liv å ex­tremt sche­ma­lagt, så det är vik­tigt för mig att nte ha någ­ra som helst pla­ner på hel­gen. På vägen em tit­tar jag in på Stads­mis­sio­nen. Jag ha­tar att ric­ka kaf­fe ur mo­der­na, tjoc­ka kop­par, su­per­tun­na ka det va­ra, och så­da­na hit­tar man ba­ra på se­cond and. am­bi­tio­ner att pro­va nå­got nytt stäl­le, men det blir näs­tan ex­akt sam­ma run­da som kväl­len in­nan. En­da skill­na­den är att vi hin­ner med ett stopp på Vas­sa Eg­gen ock­så. Jag pal­lar in­te att stå i kö, så jag går dit jag vet att jag kan gå fö­re el­ler står på gäst­lis­tan. Jag skul­le vil­ja hänga mer på Sö­der, men där sit­ter al­la ba­ra och dric­ker öl och pra­tar po­li­tik, så fes­ten lyf­ter ald­rig rik­tigt.

Sön­da­gen bör­jar med

en lång fru­kost-lunch på Mellqvist på Rörstrands­ga­tan. Se­dan åker jag till Kaf­fe­bar vid Horns­ga­tan där jag träf­far en kill­kom­pis som ock­så är sing­el, så vi sit­ter i många tim­mar och för­sö­ker lö­sa värl­dens al­la kär­leks­pro­blem.

Var­je sön­dag kloc­kan sex äter jag mid­dag hem­ma hos min ”Stock­holms­fa­milj”, allt­så hem­ma hos min bäs­tis An­to­nia och hen­nes fa­milj. Min egen fa­milj bor kvar i Gö­te­borg, så det är skönt att få äta rik­tig ”mam­ma­mat” och bli om­pyss­lad. Och så får vi all­tid ef­ter­rätt! Ibland be­hö­ver man hänga med rik­ti­ga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.