På napra­pa­tens bänk mö­ter jag min me­del­ål­ders­kris

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HU­GO REHNBERG

Lig­ger i fos­ter­ställ­ning och för­sö­ker dju­pan­das me­dan napra­pa­ten knäc­ker ko­tor. Se­dan se­mestern har jag trä­nat sex da­gar i veckan och härom­da­gen sa ryg­gen ifrån. Drop­pen var en två­mils­run­da med min kom­pis Mic­ke, 42, som lig­ger i hård­trä­ning in­för New York Ma­rat­hon.

När jag hal­tar ut från kot­knac­ka­rens port ring­er Bin­go, 43. Upp­spelt be­rät­tar han om sim­täv­ling­en Ö till ö han just ge­nom­fört i tolv­gra­digt vat­ten ihop med elit­sim­mers­kan Em­ma Igel­ström. Nu lad­dar han om in­för en Iron Man-täv­ling näs­ta må­nad.

Ex­trem­trä­nan­de blir allt van­li­ga­re bland mi­na jämn­å­ri­ga po­la­re. Och det är in­te ba­ra i min vän­skapscir­kel: Den ge­nom­snitt­li­ge ult­ra­ma­ra­ton­lö­pa­ren är 44 år. En tred­je­del av värl­dens tri­athlonut­ö­va­re är mel­lan 40 och 49. Det van­li­gas­te ål­dersin­ter­val­let bland ma­ra­ton­lö­pa­re är 40 till 44 och i för­ra årets Lon­don Ma­rat­hon snit­ta­de 45-åring­ar­na bätt­re slut­tid än 25-åring­ar­na.

Att fri­vil­ligt pres­sa sin kropp in­till smärt­grän­sen är det nya teck­net på en me­del­ål­ders­kris.

Ut­tryc­ket me­del­ål­ders­kris myn­ta­des 1965 av den ka­na­den­sis­ke psy­ko­lo­gen El­li­ott Ja­ques. Han be­höv­de ett ord för att be­skri­va det trau­ma som många män­ni­skor upp­le­ver i 40-års­ål­dern, när åld­ran­det in­te läng­re går att blun­da för och dö­den plöts­ligt blir en re­a­li­tet. Den kli­chéar­ta­de man­li­ga re­ak­tio­nen för att kom­pen­se­ra den­na bist­ra verk­lig­het var länge att skaf­fa sig sport­bil och ha en ut­omäk­ten­skap­lig af­fär med nå­gon som ny­li­gen ta­git stu­den­ten. Men nu är Por­schen allt­så ut­bytt mot lycras­horts.

Bå­da re­ak­tio­ner­na går att här­le­da till räds­lan för åld­ran­det. Men me­dan sport­bi­len och den yng­re kvin­nan hand­lar om att kän­na sig ung och vi­ril, är ex­trem­trä­ning­en sna­ra­re ett för­sök att byg­ga upp sig själv in­för fram­ti­den, att för­länga li­vet.

Kanske är det en re­ak­tion på att vi le­ver allt läng­re. 40 be­trak­ta­des länge som halv­tid. Man stan­na­de upp, kri­sa­de li­te, och tog nya tag mot and­ra halv­lek. Men fär­re krig, bätt­re sjuk­vård och en sun­da­re livs­stil gör att li­vet kanske bör be­trak­tas som en hoc­key­match istäl­let. 40 är den förs­ta pe­ri­od­vi­lan. Och för att lyc­kas käm­pa sig ige­nom de två sista pe­ri­o­der­na krävs en eli­tid­rot­ta­res fy­sik. Åt­minsto­ne in­bil­lar vi oss det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.