War­hols come­back

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

An­dy War­hols förs­ta eu­ro­pe­is­ka ut­ställ­ning äg­de fak­tiskt rum på Mo­der­na Mu­se­et 1968. Nu fi­rar sam­ma mu­se­um 50-års­ju­bi­le­et med ut­ställ­ning­en War­hol 1968, som är en åter­blick på ur­sprungs­ut­ställ­ning­en. An­dy War­hols Mo­der­na­de­but räk­nas som en vänd­punkt för den ame­ri­kans­ke gi­gan­ten, ef­ter den änd­ra­de hans konst­när­skap in­rikt­ning till viss del. War­hol 1968 öpp­nar idag och på­går till 17 feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.