Den hem­li­ga träd­går­den

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

I Brys­sel finns det gott om ano­ny­ma, men väl fun­ge­ran­de, af­färs­ho­tell med ut­märk­ta, men själ­lö­sa, fa­ci­li­te­ter för gäs­tan­de Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker. Men nu finns ock­så möj­lig­he­ten att bo li­te mer per­son­ligt.

Jar­din Sec­ret lig­ger gömt bakom en bloms­ter­af­fär, ut­an någ­ra som helst skyl­tar om att Brys­sels mest spän­nan­de ho­tell just nu göm­mer sig här. Den ex­ak­ta adres­sen får man först ef­ter att ha bo­kat rum, men var lugn, lä­get mitt i tren­di­ga om­rå­det Saint-Bo­ni­fa­ce är per­fekt.

Istäl­let för att chec­ka in i en tra­di­tio­nell re­cep­tion går du till kas­san i bloms­ter­han­deln. Här­i­från blir du es­kor­te­rad för­bi al­la bu­ket­ter, upp­för en trap­pa och till ett av de 35 rum­men. Väl där möts du av en en­kel, av­ska­lad och ele­gant mil­jö i den mi­ni­ma­lis­tis­ka sko­lan. Instagram-vän­ligt, så klart. Själ­va be­håll­ning­en är in­te ba­ra rum­men i sig, ut­an ut­sik­ten mot den lil­la in­ner­går­den – ho­tel­lets grö­na hjär­ta och lung­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.