En Pep­si på ar­men?

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

En av klock­värl­dens mest le­gen­da­ris­ka mo­del­ler lan­se­ras i ny ut­gå­va. Arm­bandsu­ret med sin ka­rak­tä­ris­tis­ka två­fär­ga­de krans (där­av smek­nam­net Pep­si) lan­se­ra­des av Rolex 1954 för att till­go­do­se be­ho­vet av en kloc­ka som vi­sa­de ti­den i fler än en tids­zon sam­ti­digt. Kloc­kan blev snabbt en fa­vo­rit hos trans­at­lan­tis­ka glo­be­trot­ters, in­te minst hos per­so­na­len på flyg­bo­la­get Pan Am, som bå­de var med och tog fram mo­del­len och sen bar GMT-Mas­ter som sitt of­fi­ci­el­la arm­bandsur. 1983 kom förs­ta Ge­gMenTt-lMi­gean­st­feör­rII, en vi­da­re­ut­veck­ling

men med de störs­ta skill­na­der­na på in­si­dan. Stål­bo­et­ten i årets ut­gå­va mä­ter 40 mm i di­a­me­ter. Mo­del­lens krans är ke­ra­misk i de två klas­sis­ka fär­ger­na röd och blå, en färg­kom­bi­na­tion som gett upp­hov till

smek­namn II har Rolex akt­tis­ka ur­verk 3285 med aorcs­h­gångre­serv. Stort lyc­ka till sä­ger vi till dig som lyc­kas läg­ga van­tar­na på ett ex­em­plar, ef­ter­frå­gan på den här stål­klas­si­kern i nyut­gå­va är enorm och vän­te­lis­tor­na hos åter­för­säl­jar­na långa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.