Havsnä­ra i Kö­pen­hamn

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ilu­ka är se­nas­te till­skot­tet av fisk- och skal­djurs­re­stau­rang­er i Kö­pen­hamn. Krö­ga­ren Beau Clug­ston är upp­vux­en vid Austra­li­ens kust bland vil­da vå­gor och färsk nyfång­ad fisk. Han är van att äta ost­ron di­rekt ur ha­vet och job­bar en­ligt led­ord som kva­li­tet och en­kel­het. Beau har er­fa­ren­het från bland an­nat Kö­pen­hamns led­stjär­na No­ma och hos Gor­don Ram­sey i Lon­don. Nam­net Ilu­ka be­ty­der nä­ra ha­vet på abor­gins­ka, och här ser­ve­rar han någ­ra av de bäs­ta rå­va­ror som går att fin­na i de nor­dis­ka ha­ven. Sjö­bor­rar och is­landsmuss­lor från Färö­ar­na le­ve­re­ras le­van­de och öpp­nas på plats. På me­nyn finns ock­så läc­ker­he­ter som da­gens fisk och krä­migt po­ta­tis­mos med bot­tar­ga, men rå­va­ror­na va­ri­e­rar för­stås ef­ter till­gäng­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.