Ko­lings­borg blir graf­fiti­konst­verk

Svenska Dagbladet - - KULTUR -

Slus­sen är rik­tig skva­der av be­slut och upp­skjut­na åt­gär­der, en plats som vän­tar på om­vand­ling.

Nu har De­ba­ser fått öpp­na igen och i som­mar blir Ko­lings­borg – just nu vit­må­lat – ett stort graf­fiti-konst­verk. Stock­holms po­li­ti­ker har svängt i 180 gra­der från den ti­di­ga­re noll­to­le­ran­sen och upp­lå­ter den run­da bygg­na­den till le­dan­de graf­fiti­konst­nä­rer. ”Omstart” he­ter pro­jek­tet som ska växa fram in­för all­män­he­tens ögon.

Ut­gångs­punkt är graf­fiti­må­le­ri­ets bild­språk och al­la in­blan­da­de må­lar bred­vid och över varand­ra i ett stort kol­la- ge­lik­nan­de verk. Pro­ces­sen ska fil­mas och ton­sät­tas.

– Det­ta är en in­tro­duk­tion till graf­fitins möj­lig­he­ter då det han­te­ras som konst. Det är ing­et be­stå­en­de in­grepp i sta­den ut­an ett till­fäl­ligt pro­jekt, ett ut­flykts­mål, sä­ger Stock­holm konsts chef Mår­ten Cas­ten­fors.

En tänk­bar fort­sätt­ning är att in­ter­na­tio­nel­la ga­tu­konst­nä­rer tar konst­sta­fet­ten vi­da­re un­der föl­jan­de år. ”Omstart” rat­tas av Stock­holm konst med tex­til­konst­hant­ver­ka­ren Kerstin Si­mons­son och graf­fiti­konst­nä­ren Pär­ra Andre­as­son som pro­jekt­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.