Ol­le Lin­de

Svenska Dagbladet - - FAMILJ -

Ol­le ”Greg” Lin­de, Gey­ser­vil­le, Ka­li­for­ni­en, har läm­nat oss, 89 år gam­mal. Han ef­ter­läm­nar hust­ru Syl­via och so­nen Gre­gor-Nils med fa­mil­jer.

En er­fa­ren, kun­nig, so­ci­al och öd­mjuk ge­stalt med myc­ket pon­dus och ex­cel­lent humor har läm­nat oss, USA, Syd­af­ri­ka och Här­je­da­len ef­ter ett långt och in­ne­hålls­rikt liv.

Ol­le, kal­lad ”Greg” i USA föd­des i Hede, Här­je­da­len, 1925. Upp­väx­ten präg­la­des av jord­bruk, skog, fjäll, fis­ke och natur. Han sök­te till fly­get, del­tog i and­ra världs­kri­get och ut­bil­da­de sig till ci­vilin­gen­jör. 1949 tog han bå­ten till Ame­ri­ka och gjor­de ”den ame­ri­kans­ka dröm­men”. Han klev i land på El­lis Is­land i New York, där mot­ta­gan­det in­te var sär­skilt vän­ligt: ”Ska du hit och ta job­ben för vå­ra lands­män?”.

Många år se­na­re mot­tog han he­ders­ut­näm­ning­en ”El­lis Is­land Award” för fram­stå­en­de in­sat­ser för Ame­ri­ka. För-

sta job­bet kom ge­nom en fot­bolls­match, se­dan dörr­fa­brik och sto­ra järn­vägs­bo­la­get Sout­hern Pa­ci­fic.

Han gjor­de kar­riär, de sista 20 åren som vd. Drev spän­nan­de pro­jekt, som två skyskra­por i cen­tra­la San Fran­ci­sco, ”One Mar­ket Pla­za”, skyskra­pan ”Pa­ci­fic ga­te­way”, tim­mer­hus från Här­je­da­len till Si­er­ra Ne­va­da, ho­tell i New Or­le­ans med 1 100 rum, hal­lar i Los Ang­e­les på 10 hek­tar. Han var ut­veck­lings­an­sva­rig för mark­in­ne­hav i 14 del­sta­ter, dess­utom för­val­ta­re för 400 000 hek­tar skog, ol­je­fält, jord­bruk, järn­vä­gar, fas­tig­he­ter, de­lä­ga­re i Red­wood­skog, med me­ra.

Greg del­tog i dis­kus­sio­ner om flytt av Pa­les­ti­na till söd­ra Ka­li­for­ni­en, han var ord­fö­ran­de i svens­ka han­dels­kam­ma­ren, ”Round tab­le”, kom­pis med Ro­nald Re­a­gan och träf­fa­de fle­ra pre­si­den­ter. Han ställ­de sig till för­fo­gan­de för Na­sa på 1970-ta­let för att ta med ho­nom ut i rym­den men var för ti­digt ute. Han ha­de kon­takt med ast­ro­nau­ter och prov­flög ame­ri­kans­ka krigs­flyg­plan. Vid 84 års ål­der vil­le han hop­pa fall­skärm.

Sista hal­van av li­vet har Syl­via Lin­de va­rit hans trog­na livs­kam­rat. När pen­sions­ål­dern vid­tog fort­sat­te pa­ret att dri­va fö­re­tag ge­nom att kö­pa en vin­gård norr om San Fran­ci­sco,

1998 bygg­de de en vin­gård på söd­ra halv­klo­tet i Tul­bagh norr om Kapsta­den och 2006 köp­te de till en gård med 6 000 hek­tar. År­li­ga re­sor till Sve­ri­ge och hem­byg­den i Hede låg dem varmt om hjär­tat. Älg­jak­ten var he­lig och pri­o­ri­te­rad, det häng­de älg­horn på bå­da vin­går­dar­na.

Ol­le hann flyt­ta hem till sitt äls­ka­de Här­je­da­len, av­slu­ta världs­om­seg­ling­en och som­na in i lju­set på själ­vas­te mid­som­ma­raf­to­nen ef­ter näs­tan 90 år. En unik livs­hi­sto­ria i tre världs­de­lar, en svensk dol­dis har som­nat in.

Jag är oer­hört tack­sam för att ha fått lä­ra kän­na Ol­le, hans fa­milj och hans livs­gär­ning, en fan­tas­tisk livs­hi­sto­ria!

Läs dik­ten ”Sista nat­ten i Pain­da­len” av Dan Andersson som Ol­le of­ta ci­te­rat när vi av­slu­tat vå­ra mid­da­gar …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.