Många frå­gor ef­ter USA:s Na­to­prislapp

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - JONAS GUMMESSON jonas.gummesson@svd.se

Med ett le­en­de på läp­par­na läm­na­de den ame­ri­kans­ke för­svars­mi­nis­tern Ja­mes Matt is Na­tomö­tet i Brys­sel. Om T rum p ad­mi­nist­ra­tio­nen verk­li­gen vill­ko­rar för­svars­ga­ran­ti­er­na till si­na al­li­e­ra­de i Eu­ro­pa skul­le ”det få all­var­li­ga kon­se­kven­ser för Na­tos tro­vär­dig­het”. Det me­nar Håkan Mal­mqvist, som är Sve­ri­ges Na­to­am­bas­sa­dör:

– Det är en all­var­lig sak när he­la Na­tos af­färsidé är en för al­la, al­la för en.

BRYS­SEL Om T rum p ad­mi­nist­ra­tio­nen verk­li­gen vill­ko­rar för­svars­ga­ran­ti­er­na till si­na al­li­e­ra­de i Eu­ro­pa skul­le ”det få all­var­li­ga kon­se­kven­ser för Na­tos tro­vär­dig­het”. Det me­nar Sve­ri­ges Na­to­am­bas­sa­dör Håkan Mal­mqvist.

– Då är det en all­var­lig sak när he­la Na­tos af­färsidé är en för al­la, al­la för en, sä­ger Mal­mqvist till SvD.

Den ame­ri­kans­ke för­svars­mi­nis­tern Ja­mes Mat­tis läm­na­de för­svars-mi­nis­ter­mö­tet i Brys­sel med ett le­en­de på läp­par­na.

Frå­gor­na på den av­slu­tan­de press­kon­fe­ren­sen hand­la­de i stor ut­sträck­ning om hur hans eget bud­skap till Na­to­län­der­na ska upp­fat­tas. Om USA svä­var på må­let om att för­sva­ra and­ra med­lems­län­der en­ligt ar­ti­kel 5 i Na­tos för­drag om al­la in­te gör rätt för sig i ame­ri­kans­ka ögon, och in­te når det ge­men­sam­ma må­let på för­svars­ut­gif­ter på två pro­cent i BNP-an­del i den takt som USA tänkt sig.

– Åta­gan­det bakom ar­ti­kel 5 är berg­fast. Mitt bud­skap är att al­la ska bä­ra en rätt­vis an­del av upp­off­ring­ar­na för att upp­rätt­hål­la det bäs­ta för­sva­ret i värl­den togs emot väl­digt bra. Det var inga pro­tes­ter, ing­en ar­gu­men­ta­tion, en­bart dis­kus­sion om hur man ska nå dit. Jag åker här­i­från med stor op­ti­mism, sva­ra­de Ja­mes Mat­tis och ver­ka­de när­mast ro­ad.

Sve­ri­ges Na­to­am­bas­sa­dör Håkan Mal­mqvist me­nar att tolk­ning­en av Mat­tis var­nan­de ord är ”för­sik­tigt op­ti­mis­tisk”.

– Bud­ska­pet var det man ha­de vän­tat, att den ame­ri­kans­ke för­svars­mi­nis­tern skul­le kom­ma hit och upp­re­pa det star­ka ame­ri­kans­ka stö­det för Na­to som or­ga­ni­sa­tion, och det har han gjort.

Det var hel­ler ing­en över­rask­ning, me­nar Mal­mqvist, att det var för­e­nat med ”en prislapp”.

– Det ha­de al­la för­be­rett sig på, det tror jag in­te över­ras­ka­de nå­gon. Fle­ra al­li­e­ra­de län­der har ta­git be­slut och gått ut med ut­ta­lan­den om si­na in­ten­tio­ner att hö­ja si­na för­svars­an­slag. Man har bör­jat rö­ra sig åt det hål­let, in­te minst i Bal­ti­kum och i de öst­ra de­lar­na av Na­to.

Sam­ti­digt häng­er frå­gor­na kvar i luf­ten ef­ter det nu av­slu­ta­de mö­tet.

– Kra­vet från den ame­ri­kans­ka si­dan blir mer kon­kret, det blir mer ag­gres­sivt. Den här ny­till­träd­da ad­mi­nist­ra­tio­nen vill verk­li­gen se re­sul­tat. Mat­tis för­vän­tar sig att få se pla­ner. Han vill se po­li­tis­ka åta­gan­den i den här rikt­ning­en, da­tum och tid­ta­bel­ler. Han vill se att man fak­tiskt tar det på all­var, sä­ger Håkan Mal­mqvist.

Vad in­ne­bär det i för­hål­lan­de till hur USA:s stöd kom­mer att ut­for­mas?

– Den sto­ra frå­gan är hur man ska tol­ka det här ut­ta­lan­det med nå­gon slags kon­di­tio­na­li­tet, vill­kor­lig­het, till ar­ti­kel 5. På nå­got sätt in­ne­bär det en sig­nal om att USA kan tän­ka sig en an­nan typ av kon­struk­tion än den som finns i dag.

Vad skul­le det få för kon­se­kven­ser?

– Om man gjor­de all­var av det­ta på nå­got sätt och vill­ko­rar det ame­ri­kans­ka åta­gan­det gente­mot öv­ri­ga al­li­e­ra­de skul­le det få all­var­li­ga kon­se­kven­ser för Na­tos tro­vär­dig­het. Då är det en all­var­lig sak när he­la Na­tos af­färsidé är en för al­la, al­la för en. Vil­ka kan re­ak­tio­ner­na bli från öv­ri­ga Na­to­län­der på fort­satt hår­da krav från USA?

– Vis­sa län­der kan dra slut­sat­sen att vi mås­te ta det­ta på all­var och ta kon­kre­ta be­slut om öka­de för­svars­in­ve­ste­ring­ar. En mot­satt re­ak­tion är att det upp­fat­tas som en fjärr­styr­ning vil­ket in­kräk­tar på det eg­na na­tio­nel­la be­sluts­fat­tan­det. Då kan det få mot­satt ef­fekt: att man får ett ifrå­ga­sät­tan­de och mot­stånd mot den ty­pen av ut­press­ning om det tol­kas så.

Håkan Mal­mqvist har den här gång­en va­rit ut­an­för mö­tes­rum­met i Na­to­hög-kvar­te­ret ef­tersom Sve­ri­ge in­te var in­bju­det till mö­tet.

Han ut­går än­då från att det svens­ka sam­ar­be­tet med al­li­an­sen kom­mer att lig­ga fast.

– Vi lig­ger där vi lig­ger och är in­tres­san­ta från Na­tos ut­gångs­punk­ter med tan­ke på för­sva­ret i Ös­ter­sjö­re­gi­o­nen. Men hur det här på­ver­kar sy­nen på och vik­ten av part­ner­sam­ar­be­tet, det ve tvi fak­tiskt in­te. Det är för ti­digt att sä­ga.

Hur det här på­ver­kar sy­nen på och vik­ten av part­ner­sam­ar­be­tet, det vet vi fak­tiskt in­te. Håkan Malqvist, Sve­ri­ges Na­to­am­bas­sa­dör.

Vad in­ne­bär det att Sve­ri­ge ba­ra har en pro­cent i för­svars­ut­gif­ter?

– Åta­gan­det att strä­va ef­ter två pro­cent 2024 gäl­ler de al­li­e­ra­de. Det gäl­ler in­te län­der som har ett sam­ar­be­te med Na­to. Det hand­lar mer om att upp­fat­tas som en re­le­vant sam­ar­bets­part­ner än att mä­ta ex­akt hur myc­ket man stop­par in i för­svars­bud­ge­ten.

FOTO: VIRGINIA MAYO/AP

Ge­or­gi­ens för­svars­mi­nis­ter Le­van Izo­ria med Na­to­ord­fö­ran­de Jens Stol­ten­berg. Bakom dem ses den ame­ri­kans­ke för­svars­mi­nis­tern Ja­mes ”Mad Dog” Mat­tis. Mat­tis ställ­de i går krav på att al­la Na­to­med­lem­mar ska läg­ga två pro­cent av sin BNP på försvar.

FOTO: JONAS GUMMESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.