Ovisst vär­de på All­ras in­ne­hav

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - ANDRE­AS CERVENKA

Pen­sions­bo­la­get All­ras PPMspa­ra­re har in­ve­ste­rat hund­ra­tals mil­jo­ner kro­nor i vär­de­pap­per med osä­kert vär­de, en­ligt en ex­pert som SvD ta­lat med. Med hjälp av frans­ka ban­ken Na­tix­is har man kon­stru­e­rat en egen war­rant som se­dan den no­te­ra­des un­der 2015 in­te har

hand­lats en en­da gång.

Om pen­sions­bluf­far­na ska bort är det kanske dags för ra­di­ka­la för­änd­ring­ar.

Ett sätt att få bort skam­lö­sa pen­sions­svind­la­re som All­ra är att bör­ja se på ka­pital­för­valt­ning som vil­ken tjänst som helst. För någ­ra år se­dan pub­li­ce­ra­de pen­sions­jät­ten Alec­ta en rap­port med titeln ”Rov­drif­ten på pen­sions­spa­ra­re”. Att en av bran­schens eg­na ak­tö­rer kan ta till den ty­pen av språk­bruk sä­ger det mesta. SvD Nä­rings­livs av­slö­jan­den om All­ra vi­sar att det på in­tet sätt hand­lar om över­ord.

Det Alec­ta syf­ta­de på är den cy­nis­ka och sys­te­ma­tis­ka ut­sug­ning av fram­ti­dens pen­sio­nä­rer som ty­värr växt till en in­du­stri och som All­ra och and­ra sko­ja­re är skräckex­em­pel på.

Or­sa­ken till att det­ta är möj­ligt går att fin­na i fi­nans­bran­schens uni­ka be­tal­nings­mo­dell.

Att kassa­per­so­na­len på ICA skul­le få en pro­cent av vär­det på al­la va­ror de knap­par in, el­ler att hand­läg­ga­re på För­säk­rings­kas­san fak­tu­re­ra­de ett år­ligt ar­vo­de på två pro­cent av de för­med­la­de bi­dra­gen skul­le nog upp­fat­tas som märk­ligt.

I fond- och pen­sions­in­du­strin är det­ta kär­nan i verk­sam­he­ten: al­la av­gif­ter ba­se­ras på pro­cent av det för­val­ta­de ka­pi­ta­let.

Det får en rad mind­re lyc­ka­de kon­se­kven­ser.

En är att för­val­tar­na kan ta oli­ka myc­ket be­talt för i prin­cip sam­ma jobb. Att för­val­ta tio mil­jo­ner kro­nor är obe­tyd­ligt mer kom­pli­ce­rat än att för­val­ta en mil­jon, men ger än­då tio gång­er mer i ar­vo­de. Dess­utom vi­sar er­fa­ren­he­ten att san­no­lik­he­ten för att slå in­dex mins­kar när en fond blir rik­tigt stor. Med and­ra ord sjun­ker kva­li­te­ten, nå­got som in­te syns i av­gif­ten.

Ef­tersom för­valt­nings­ar­vo­den tas ut lö­pan­de be­ty­der det ock­så att bran­schen får be­talt gång på gång för sam­ma ar­be­te.

För en väl­digt ak­tiv fond som he­la ti­den kö­per och säl­jer skul­le det kanske kun­na va­ra mo­ti­ve­rat men ef­tersom allt­för många för­val­ta­re in­te är mer aler­ta än en ge­nom­snitt­lig kak­tus och ba­ra skug­gar in­dex är upp­läg­get tvek­samt.

Det är just rän­ta-på-rän­taef­fek­ten, el­ler sna­ra­re av­gift-på­av­gift, som gör ka­pi­tal och pen­sions­för­valt­ning så luk­ra­tivt. Över lång tid väx­er en år­lig av­gift till enor­ma be­lopp för för­val­ta­ren och le­der till mot­sva­ran­de minsk­ning för spa­ra­ren, ett läc­kage som dess­utom är svårt att se med blot­ta ögat.

Det blir in­te bätt­re av att fon­der­na får be­talt oav­sett hur det går, även om ka­pi­ta­let krym­per ut­går ju ett saf­tigt ar­vo­de, lik­som om fon­den mis­sar att slå in­dex. Att stän­digt miss­lyc­kas och än­då bli rik­ligt be­lö­nad är säl­lan en håll­bar ek­va­tion. Det ska­par ock­så en skev ord­ning där det kan bli mer lön­samt att ja­ga in så många kun­der som möj­ligt för att få upp vo­ly­men på det för­val­ta­de ka­pi­ta­let än att verk­li­gen gö­ra ett bra jobb. Att fö­re­tag med ett så mi­se­ra­belt fa­cit som All­ra länge kun­de job­ba ostört är ett tyd­ligt symp­tom på att nå­got är sjukt.

Pro­cent­mo­del­len, som in­te ba­ra gäl­ler fond­bran­schen ut­an sto­ra de­lar av fi­nansin­du­strin, har bi­dra­git till att ri­ta om sam­hällspy­ra­mi­den och ska­pa in­koms­ter som in­te är möj­li­ga nå­gon an­nan stans.

De mest fram­gångs­ri­ka hedge­fonds­för­val­tar­na i USA kan tjä­na mil­jon­be­lopp – i tim­men. Även den mest bril­jan­ta ad­vo­kat som skic­ka­de en fak­tu­ra med den taxan ha­de fått ett mind­re trev­ligt te­le­fon­sam­tal från kun­den.

Om pen­sions­bluf­far­na ska bort och fond­stjär­nor­na pre­mie­ras är det kanske dags för ra­di­ka­la för­änd­ring­ar. En tan­ke är att skro­ta pro­cent­mo­del­len och in­fö­ra fas­ta av­gif­ter som tyd­ligt fram­går i för­väg och som byg­ger på ned­lagd tid och verk­li­ga kost­na­der. Först om fond­bo­la­get be­vis­li­gen lyc­kas pre­ste­ra lång­sik­tig över­av­kast­ning kan det bli tal om ex­tra er­sätt­ning.

Ef­tersom allt­för många för­val­ta­re in­te är mer aler­ta än en ge­nom­snitt­lig kak­tus och ba­ra skug­gar in­dex är upp­läg­get tvek­samt.

Över en natt skul­le det för­vand­la pen­sions­in­du­strin från ett me­del­måt­tor­nas pa­ra­dis där vil­ken skru­pel­fri pa­jas som helst kan kö­pa en fem­ti­o­mil­jo­ners­vil­la till en bransch där in­täk­ter­na mer står i re­la­tion till den le­ve­re­ra­de kund­nyt­tan. Det vo­re in­te en dag för ti­digt.

Andre­as Cervenka är re­por­ter och krönikör på SvD Näringsliv andre­as.cervenka@svd.se

SvD:s Andre­as Cervenka om den sys­te­ma­tis­ka ut­sug­ning­en av fram­ti­dens pen­sio­nä­rer som All­ra är ex­em­pel på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.